Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen

Conclusie

De ontwikkelingen rond het thema Leven Lang Ontwikkelen (LLO) zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. In 2018 lag onze focus nog primair bij het Leven Lang Ontwikkelen van onze huidige studenten en het verwerken van competenties voor LLO in onze opleidingen. In de loop van de periode zijn we de focus gaan verleggen naar het flexibel vormgeven van ons onderwijs waarin de studenten én werkenden/werkzoekenden steeds meer zelf regie kunnen nemen over hun leer- en loopbaanproces. We zien dat we grote stappen hebben gemaakt in de samenwerking met het regionale bedrijfsleven en instellingen, in het experimenteren met nieuwe vormen van leren, valideren en certificeren en vooral ook in het snel inspringen op de wendbaarheid van de organisatie. De komende jaren willen we de ervaringen met wendbaarheid op kleine schaal verduurzamen zodat we kunnen blijven inspelen op ontwikkelingen, wensen en behoeften van onze studenten en het werkveld.

Doorontwikkeling missie en visie LLO

In 2019 is ROC Midden Nederland gestart met een heroriëntatie op haar positie rond LLO. Er is een zogenaamd Versnellingsteam gevormd met als doel een visie op LLO te ontwikkelen, om de markt te verkennen, een strategische koers uit te zetten en te starten met een aantal pilots rond innovatieve maatwerktrajecten voor werkenden. In het voorjaar van 2020 heeft het Versnellingsteam haar werkzaamheden afgerond door de oplevering van een visie op LLO, een story, een aanzet voor een businessmodel en een Reisjournaal met een beschrijving van het gelopen proces.  Advies van het Versnellingsteam aan het CvB was om Leven Lang Ontwikkelen te benoemen als één van de prioriteiten van ROC Midden Nederland. En dit is ook gebeurd.

De coronacrisis heeft ons allemaal laten inzien hoe veranderlijk de toekomst kan zijn. De plannen voor Leven Lang Ontwikkelen kwamen in 2020 op verschillende manieren in een heel ander daglicht te staan. Ten eerste werd de urgentie voor het tijd- en vooral plaatsonafhankelijk onderwijs opeens sky-high. Het afstandsleren kwam bovenaan de prioriteitenlijst en we bleken in staat om snel om te schakelen. Uiteindelijk zelfs meerdere keren. Blended learning was opeens geen gewaagde ambitie meer, maar dagelijkse realiteit. Ten tweede zagen we grote verschuivingen op de arbeidsmarkt en daarmee kansen voor bij- en omscholing. Het gebrek aan tijd voor opleiding en begeleiding in de zorg – altijd al een precair evenwicht – werd een nog groter dilemma door de druk op de zorg in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Ten derde werd in toenemende mate duidelijk dat in sommige sectoren ontslagen zouden vallen. De 'van-werk-naar-werk-opgave' werd de kern van regionale initiatieven op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. In het licht van deze ontwikkelingen heeft ROC Midden Nederland haar ambitie op het gebied van LLO bijgesteld en meer prioriteit gegeven.

ROC Midden Nederland wil dé ontwikkelingspartner zijn voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden, zowel op de korte termijn (begeleiden van mensen van werk naar werk) en op de (middel)lange termijn in het kader van leven lang ontwikkelen. We richten ons in eerste instantie op de prioritaire sectoren Zorg, Welzijn, Vitaliteit, Horeca en Techniek.

Pilots flexibel LLO-onderwijs

In 2020 is nieuw beleid uitgewerkt rond het valideren van werkervaring als een manier om het volgen van een opleiding aantrekkelijker te maken voor een grote groep werkenden. Hierin zijn de ervaringen met de pilot 'certificeerbare onderdelen van de kwalificatie' verwerkt. Daarnaast zijn verschillende colleges, met name Zorg, Welzijn, Horeca en Techniek, gestart met pilots rond flexibel LLO-onderwijs als antwoord op vragen vanuit het werkveld:

  • In het Gezondheidszorg College is met verschillende zorgpartners het zogenaamde ‘Zorgloket’ opgezet. Daar kunnen geïnteresseerden voor werk in de zorg terecht voor informatie over werken en leren.

  • Voor de horecabranche is een scholingsmodule ontwikkeld: 'hoe om te gaan met de diverse coronamaatregelen?'.

  • Bij Welzijn is met groot succes een keuzedeel opgezet voor werkende onderwijsassistenten waarmee zij hun inzetbaarheid vergroten.

  • Bij Procestechniek is een simulatiemodel ontwikkeld voor scholing in het oplossen van storingen. Bij Elektrotechniek is – op basis van een grote vraag uit het bedrijfsleven –  ingezet op een aanbod voor het installeren van zonnepanelen.

Partner in de regio

Samen met onze partners in de regio willen we in staat zijn om snel in te spelen op vragen uit de arbeidsmarkt. We nemen deel aan het regionale mobiliteitsteam van de pilot regio Utrecht Midden en zijn betrokken bij 'Perspectief op Werk' in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Onze gezondheidszorgcolleges in Utrecht en Amersfoort bereiden een 'Vakcentrum voor de Zorg' (werktitel) voor. Dit vakcentrum ontwikkelt flexibele leerroutes waarbij eerdere ervaring wordt meegenomen. Het opleidingsaanbod is flexibel en modulair (leereenheden, mbo-certificaten, crebo, bijscholing, BIG-herregistratie). Het vakcentrum is nauw betrokken bij het 'Regionale Talent en Transferpunt Utrecht' dat een grotere instroom van medewerkers in zorg en welzijn wil realiseren. Dit wil zij doen door het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de intersectorale arbeidsmarkt en het koppelen aan flexibel en modulair onderwijs, met een brede skillsgerichte benadering.

Op de Tech Campus in Nieuwegein ontwikkelt het MAKE Center, naast het aanbieden van initieel onderwijs, flexibel aanbod voor werkenden en werkzoekende in de maakindustrie. Andere ontwikkelingen in het kader van Leven Lang Ontwikkelen in samenwerking met het werkveld zijn: 'Van Bank naar Bouw', 'Van Bar naar Bouw', opleidingen op het gebied van infratechniek en een RIF Duurzame Energie.

Namens 'Beroepsonderwijs Utrecht' (een netwerk van mbo- en hbo-instellingen in de regio Utrecht en Amersfoort) zijn ROC Midden Nederland en de Hogeschool Utrecht kartrekkers in de ontwikkeling van een digitaal platform waarin vraag en aanbod rondom Leven Lang Ontwikkelen samenkomen. Tegelijkertijd ontwikkelen we een regionale campagne. Deze is erop gericht  om mensen loopbaanbewust te maken en recent werklozen door middel van scholing van werk naar werk te begeleiden.

Effect op stakeholders

Uit de hierboven beschreven initiatieven blijkt dat we grote stappen hebben gemaakt in: de samenwerking met het regionale bedrijfsleven en instellingen, het experimenteren met nieuwe vormen van leren, het valideren en certificeren en met het snel inspringen op veranderingen van de organisatie (wendbaarheid). Op kleine schaal zien we al dat hierdoor de vraag naar ons flexibele onderwijs vanuit het werkveld groeit (zie ook onderstaand kader over Opleiden op Maat). De komende twee jaar zal uitwijzen of dit zich ook vertaalt in grotere tevredenheid van bedrijven, onze positionering als LLO-partner en een grotere vraag naar ons aanbod voor werkenden.

De korte lijnen, het wederzijds meedenken en het hebben van een gezamenlijke opdracht maakt ons sterk. Ik ben trots op de aantallen en het niveau van onze nieuwe zorgmedewerkers door de samenwerking die we hebben. 

Hein van Gorp, HR-Businesspartner, Careyn Utrecht Stad

Opleiden op maat

ROC Midden Nederland verzorgt samen met partners maatwerk zorgonderwijs. Daarin ligt de regie vooral bij de deelnemer. Dit onderwijs is flexibel in zowel de inhoud, de duur als het startmoment van de opleiding. Dit doen we in samenwerking met de regionale leerbedrijven. ROC Midden Nederland leidt deelnemers op tot medewerkers die weten waar ze mee bezig zijn en die professioneel en deskundig handelen.

In juni 2020 zijn we van start gegaan met de eerste persoonlijke intakes. In september is een kleine groep gestart met de opleiding. Deze groep is de afgelopen maanden uitgegroeid tot twee klassen vol opstromers– en zij-instromers uit het hele land. Op dit moment (januari 2021) is er nog geen uitval in deze groep. Deelnemers volgen een zorgopleiding op niveau 3 of 4; dit kan een volledige crebo opleiding (Centraal Register Beroepsopleidingen) zijn, maar ook een leereenheid of een losse module. Zij doen dit in hun eigen tempo waardoor versnellen of vertragen mogelijk is. En ondanks dat een groot deel van deze lessen online is, is sprake van een echte groep met aandacht voor elkaar, enthousiasme voor het werk, intrinsieke motivatie en de wens om regie te hebben op het eigen leerproces.

Het onderwijsconcept is samen met het werkveld ontwikkeld, gaat uit van levensechte casuïstiek en wordt samen met het werkveld verder uitgebreid en actueel gehouden. Door werkervaring te waarderen, sluit het aan bij dat wat de deelnemer al kan, weet en beheerst. Alleen dát leren wat nodig is en zelf regie over je eigen leerproces hebben, motiveert enorm. Daarnaast wordt de flexibiliteit qua duur en startmoment van de opleiding als drempelverlagend ervaren. Onder deze voorwaarden willen deelnemers graag van start.