Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.4 Eigen vermogen

   

X € 1.000

 

Boekwaarde 1-1-2020

Mutaties +/-

Boekwaarde 31-12-2020

 

Algemene reserve

   

Algemene reserve

81.477

5.045

86.522

Totaal Algemene reserve

81.477

5.045

86.522

Wettelijke reserve

   

Wettelijke reserve immateriële vaste activa

0

0

0

Totaal Wettelijke reserve

0

0

0

Totaal eigen vermogen

81.477

5.045

86.522

VERSCHILLEN IN HET EIGEN VERMOGEN EN HET RESULTAAT TUSSEN DE ENKELVOUDIGE EN GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Ultimo 2020 bestaat er een verschil tussen het geconsolideerde eigen vermogen (€ 87.052) en het enkelvoudige eigen vermogen (€ 86.522) van € 530. Dit verschil wordt veroorzaakt door het betrekken van Stichting Van Beuningenfonds in de consolidatie. Aangezien op de enkelvoudige balans van het groepshoofd geen kapitaalbelang in een stichting tot uitdrukking kan worden gebracht, is eliminatie van een zodanig kapitaalbelang tegenover het eigen vermogen van de stichting niet mogelijk.