Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Verantwoording Passend Onderwijs

Nieuwe visie op Passend Onderwijzen

Als onderdeel van het meerjarige veranderprogramma Studentsucces, heeft ROC Midden Nederland in 2019 de beleidsnotitie ‘Passend onderwijzen en Passend ondersteunen’ geschreven. Deze visie is ook de basis voor een nieuwe begeleidingsstructuur. In augustus 2020 is ROC Midden Nederland op ongeveer de helft van de onderwijslocaties al op een andere manier gaan werken. Op elke locatie is een supportteam. Dit is een multidisciplinair team dat bestaat uit docenten en medewerkers van het Studie & Loopbaancentrum. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het versterken van het onderwijsteam op ‘passend onderwijzen’ en het organiseren van ‘passend ondersteunen’. 

De verandering ten opzichte van voorgaande jaren is dat we minder inzetten op individuele begeleiding buiten de klas en méér aanpassingen organiseren die studenten in het reguliere onderwijsproces nodig hebben. Daarom kijken we niet alleen naar individuele ondersteuning, maar ook naar de mogelijkheden van groepstrajecten. Voor schooljaar 2020-2021 is daarom ook het budget passend onderwijs anders ingezet dan voorgaande jaren. De helft van het budget wordt besteed aan individuele begeleiding van studenten met een complexe ondersteuningsbehoefte. Deze begeleiding wordt uitgevoerd door medewerkers van het Studie & Loopbaancentrum en ambulante begeleiders met specifieke expertise over leer- en gedragsproblemen, studeren met een chronische ziekte of fysieke beperking. De andere helft van het passend onderwijs budget wordt door de onderwijsteams besteed aan de inzet van docenten in het supportteam.

Informatie en advies

Studenten en ouders kunnen informatie vinden over passend onderwijs op onze website (https://www.rocmn.nl/hulp-info/over-het-mbo/passend-onderwijs-bij-roc-midden-nederland). In een persoonlijk gesprek, als onderdeel van de instroomprocedure of de studentbegeleiding, verkennen we de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een student en wijze waarop we hieraan tegemoet kunnen komen. Onze medewerkers kunnen hierbij de expertise van het Steunpunt Passend Onderwijs inschakelen. Het steunpunt is onderdeel van het Studie & Loopbaancentrum.

Samenhang andere middelen voor extra ondersteuning

ROC Midden Nederland ontvangt -naast de middelen voor passend onderwijs- ook andere middelen om studenten extra te ondersteunen. We noemen hier de middelen voor schoolmaatschappelijk werk en regionale plus mbo middelen voor de begeleiding van overbelaste studenten (rmc regio Utrecht en rmc regio Eem en Vallei).

De schoolmaatschappelijk werkers fungeren om als brugfunctionarissen tussen school en externe hulpverlening. Sinds augustus 2020 participeren de schoolmaatschappelijk werkers in het Buurtteam mbo op alle onderwijslocaties in de gemeente Utrecht.

De medewerkers van het Studie & Loopbaancentrum begeleiden de groep overbelaste studenten. Zij bieden hen uiteenlopende coachingstrajecten, afhankelijk van de persoonlijke situatie en ondersteuningsbehoefte van de student. Ook bieden wij deze doelgroep een SportPlus programma, uitgevoerd door een externe partij. Hierin wordt sport ingezet als middel voor gedragsverandering.