Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Strategie Succes 2022 en onze bijdrage aan de maatschappij

Strategie Succes 2022

Onze strategie Succes2022 is opgebouwd langs drie pijlers:

  • Studentsucces: we doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn in hun studie en daarna. We heten ze welkom en zorgen ervoor dat ze zo snel mogelijk op de juiste plek komen. We zorgen voor een positief leerklimaat waarbinnen studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en we dagen ze uit het maximale uit zichzelf te halen. Dit alles in een omgeving die nauw verweven is met de beroepspraktijk. 

  • Arbeidsmarktsucces: we doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt. Met een flexibel opleidingsportfolio spelen we in op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Ons onderwijs geven we steeds meer samen vorm met studenten en de beroepspraktijk waarbij we ons ook richten op werkenden met een ontwikkelbehoefte. We zetten ons in voor jongeren (en ouderen) met een afstand tot de arbeidsmarkt om ook voor hen arbeidsmarktsucces mogelijk te maken.

  • Organisatiesucces: Om onze studenten succesvol te laten zijn, hebben we een krachtige organisatie nodig die gericht is op studentsucces. Een organisatie waar nauw wordt samengewerkt, zowel intern als met de beroepspraktijk. En een organisatie die wendbaar is en over innovatiekracht beschikt.

Relatie Strategie en kwaliteitsagenda

Elke mbo-instelling is verplicht een kwaliteitsagenda te maken. Dit is een plan voor de periode 2019-2022 dat samenhangt met de bekostiging van ons onderwijs vanuit de overheid. Wij hebben er bewust voor gekozen om onze kwaliteitsagenda nauw te verbinden aan onze Strategie 'Succes 2022'. Dit is niet meer dan logisch omdat de landelijke thema’s: ‘jongeren in een kwetsbare positie’, ‘gelijke kansen’ en ‘arbeidsmarkt van de toekomst’ al jaren belangrijke speerpunten zijn voor ons roc. We zijn een inclusief mbo waar studenten van alle niveaus en achtergronden welkom zijn. We bieden onderwijs dat recht doet aan de diversiteit aan talenten van onze studenten en gaan voor mooi en uitdagend beroepsonderwijs. Dit doen we samen met het bedrijfsleven en gevoed door thema’s die van belang zijn in de regio. 

In het jaarverslag verantwoorden we gelijktijdig over de strategie, de kwaliteitsagenda en andere ontwikkelingen in de organisatie. Elders staat een samenvatting van onze verantwoording over de voortgang van de kwaliteitsagenda.

 De strategie geven we invulling door heel concreet te werken aan drie thema’s:

  • Passend onderwijs: hiermee sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van onze studenten en dagen we hen uit een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten;

  • Flexibel onderwijs: maatwerk bieden voor studenten met onderwijs dat in staat is zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en verschillende mogelijkheden biedt in het WAT, WAAR, WANNEER en HOE er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat;

  • Leven lang ontwikkelen: hiermee kan iedereen -jong en oud- zich met gerichte trajecten bij-, her- of omscholen.

We geven invulling aan deze thema’s op alle plekken. Dus zowel in de onderwijsteams, in het management als in de ondersteunende diensten. 

Onze bijdrage aan de maatschappij

Het maken van onderwijs doen we samen met onze partners. Dit zijn leerbedrijven, onderwijsinstellingen, maar ook gemeentes en private instellingen. Samen maken we de maatschappij. 

Een van de manieren waarop we samen optrekken, is met het MBO Actieplan. Op 15 april 2019 ondertekenden vier mbo-instellingen (Grafisch Lyceum Utrecht, MBO Utrecht, Nimeto en ROC Midden Nederland) met de gemeente Utrecht het MBO Actieplan. Met dit Actieplan wil de gemeente Utrecht het mbo meer in de schijnwerpers zetten en het belang van de sector voor de stad onderstrepen. De vier Utrechtse mbo-instellingen hebben samen met de gemeente inhoud gegeven aan vier belangrijke ambitielijnen: 1) podium voor Utrechts mbo; 2) gelijke kansen; 3) aansluiting mbo met regionale arbeidsmarkt; en 4) Innovatief mbo. Als gevolg van de coronacrisis hebben de activiteiten het afgelopen jaar vertraging opgelopen. Voor ambitielijn 4 (samenwerking met het werkveld op de thema’s zorg, welzijn, techniek, bouw en ict) zijn inmiddels verschillende projecten opgestart.

Een ander voorbeeld is onze deelname in de regionaal mobiliteitsteams. Een regionale netwerksamenwerking (van sociale partners, gemeenten, UWV, onderwijs en SBB) die voor werknemers, werkzoekenden en ondernemers in de regio Midden-Utrecht een soepele overgang naar (nieuw) werk mogelijk maken.

Samenwerking in de regio – gezond stedelijk leven 

In de regio Utrecht en Amersfoort werken bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen aan het creëren van gezond stedelijk leven voor iedereen. De missie: uitgroeien tot de gezondste regio van Europa om te wonen, werken en leven. Een regio waarin iedereen kan meedoen, iedereen zich thuis mag voelen en waarin iedereen een kans heeft op een passende baan, opleiding of op een andere manier betrokken is bij de samenleving Een belangrijk uitgangspunt is om inwoners zoveel mogelijk regie op hun leven en hun gezondheid te geven zodat zij van jong tot oud actief en vitaal deel kunnen nemen aan het dagelijkse leven. Dit is ook het gedachtegoed van Positieve Gezondheid (van grondlegger Machteld Huber) waarbij gezondheid wordt gezien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Op 13 maart 2019 sloot ROC Midden Nederland een partnerovereenkomst met het Institute for Positive Health (iPH) van Machteld Huber en is daarmee de eerste onderwijspartner in de regio die het gedachtegoed van positieve gezondheid omarmt. Het gedachtegoed sluit op meerdere manieren aan op het dna van ROC Midden Nederland: 1) we willen kritisch denkende burgers en professionals opleiden; 2) we willen een inclusieve school zijn waar studenten van alle niveaus en achtergronden welkom zijn en een kans verdienen op een passende opleiding of baan; 3) we stimuleren onze studenten om zelf te ontdekken wat hun ambities en talenten zijn; 4) de student en de medewerker zijn aan zet. Aan zet om zelf regie te nemen op hun gezondheid en kwaliteit van leven.

ROC Midden Nederland draagt met haar onderwijs bij aan gezond stedelijk leven voor iedereen. Als grootste mbo-instelling in Midden Nederland zijn we aangesloten op de belangrijkste regionale thema’s: energietransitie, duurzame mobiliteit, maakindustrie, circulaire economie, gezondheid en vitaliteit, zelfmanagement,  creatieve en slimme oplossingen en gastvrijheid. Wij verzorgen actueel en relevant onderwijs. Samen met onze partners, onze omgeving en door cross-overs tussen opleidingen.