Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

12.3 (Meerjarige) financiële verplichtingen                         

De totale verplichtingen aan de contracten binnen 1 jaar zijn € 6,7 miljoen daarna heeft € 14,8 miljoen betrekking  op financiële verplichting op een looptijd van langer dan 1 jaar en € 4,0 miljoen een looptijd van langer dan 5 jaar. 

   

X € 1.000

 

< 1 jaar

> 1 jaar

Resterende looptijd >5 jaar

Huur

2.997

8.778

2.924

Collectieve inkoopcontracten

3.641

5.893

1.097

Operationele leasing

46

135

0

Erfpacht KPE

64

0

0

Totaal

6.749

14.806

4.021

Huur Contracten

Locatie/adressen

 

Postcode

Plaats

BVO m2

Eigenaar

Einddatum

Bisschopsweg 167

BSW167

3817 BT

Amersfoort

1.434

NV Sport, Recr. en Onderwijsvoorz. (SRO)

onbepaalde tijd *

Cartesiusweg 90a

CTW90A

3534 BD

Utrecht

n.b.

dB's Basis voor Bands

1-08-23

Disketteweg 2-4

DKW002

3821 AR

Amersfoort

5.548

MVGM

t/m 31-7-2027

Herculesplein 285

HCP285

3584 AA

Utrecht

3.400

Galgenwaard BV (MEMID)

t/m 31-8-2027

Herculesplein 303

HCP303

3584 AA

Utrecht

789

Galgenwaard BV (MEMID)

t/m 31-7-2027

Harmonielaan 1

HML001

3439 NK

Nieuwegein

8.212

Gemeente Nieuwegein

tm 31-07-2026

Kanaalweg 19

KNW019

3526 KL

Utrecht

2.162

Hansteen (Prominus)

tm 31-07-2022

Leuvenplein 12-13

LVP012

3584 LA

Utrecht

120

SSH Utrecht

onbepaalde tijd *

Maatweg 3

MTW003

3813 TZ

Amersfoort

2.662

Meander Medisch Centrum

23-01-24

Structuurbaan 6

STB006

3430 DV

Nieuwegein

2.387

Innovam Groep

tm 31-08-2021

Structuurbaan 8

STB008

3430 DV

Nieuwegein

2.237

Innovam Groep

31-aug-28

Structuurbaan 19

STB019

3439 MA

Nieuwegein

1.102

Innovam Groep

31-aug-28

Schooneggendreef 27

SED027

3562 CP

Utrecht

1.133

Ontw comb De Dreef v.o.f.

t/m 14-7-2022

* Opzegging per jaar

      

Voorwaardelijke verplichting  

In het verslagjaar 2016 is het resultaat verkoop van het pand Noordweg verwerkt. Het totale verkoopbedrag is € 2,3 miljoen. Bij een ontheffing/wijziging van het vigerende bestemmingsplan, als voornoemd binnen een tijdsbestek van 6 jaar gerekend vanaf datum van de eigendomsoverdracht, wordt de koperprijs met € 300.000,- (kosten koper) verhoogd. Bij een ontheffing/wijziging van het vigerende bestemmingsplan, als voornoemd na een tijdsbestek van 6 jaar doch binnen 10 jaar gerekend vanaf datum van de eigendomsoverdracht, wordt de kopersprijs met € 150.000,- (kosten koper) verhoogd.

Stichting Waarborgfonds MBO                            

Indien instellingen niet langer aan hun financiële verplichting voor de geborgde leningen kunnen voldoen, kan binnen de daartoe geldende regels het Waarborgfonds worden aangesproken. Mede ter afdekking van dit risico houdt de Stichting Waarborgfonds een risicovermogen aan. Dit vermogen is ultimo 2019 aangegroeid tot € 23,4 miljoen. De informatie over vermogen 2020 is nog niet beschikbaar. Mocht het eigen vermogen de minimale omvang van € 9,9 miljoen van het waarborgdepot onderschrijden, dan hebben de aangesloten instellingen zich verbonden om dit vermogen aan te vullen naar evenredigheid van de in dat jaar ontvangen rijksbijdrage. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage. 

Kredietfaciliteiten                            

ROC Midden Nederland maakt gebruik van rekening-courant 'Schatkistbankieren' bij het Ministerie van Financiën. Ultimo 2020 is het saldo op deze rekening-courant faciliteit € 69 miljoen positief, tegen ultimo 2019 € 48 miljoen. Ultimo 2020 doet de Stichting dus geen beroep op de kredietfaciliteit die maximaal € 11 miljoen bedraagt.