Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

7. Liquide middelen

     

X € 1.000

 

31/12/2020

 

31/12/2019

 

 

Banken

 

70.369

  

49.578

Kasmiddelen

 

2

  

4

Spaarrekeningen/deposito's

 

467

  

4.469

Totaal liquide middelen

 

70.838

  

54.051

De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 350.297,- vrij ter beschikking van Stichting ROC Midden Nederland.

Per 31 december 2020 bedraagt de rekening courantverhouding Ministerie van Financiën € 69 miljoen positief.