Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

     

X € 1.000

 

Ref.

31/12/2020

 

31/12/2019

Vaste Activa

 

 

Immateriele vaste activa

5.1

 

0

  

0

Materiële vaste activa

5.2

 

94.197

  

90.198

Totaal vaste activa

  

94.197

  

90.198

       

Vlottende activa

      

Vorderingen

6

 

3.109

  

4.530

Liquide middelen

7

 

70.838

  

54.051

Totaal vlottende activa

  

73.947

  

58.581

Totaal activa

  

168.144

  

148.779

PASSIVA

     

X € 1.000

 

Ref.

31/12/2020

 

31/12/2019

  

 

Groepsvermogen

8

 

87.052

  

82.007

       

Voorzieningen

9

 

11.484

  

12.043

       

Langlopende schulden

10

 

30.890

  

23.043

       

Kortlopende schulden en overlopende passiva

11

 

38.718

  

31.686

       

Totaal passiva

  

168.144

  

148.779

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

   

X € 1.000

  

2020

 

Begroting 2020

 

2019

 

Ref.

 

 

Baten

         

Rijksbijdragen OCW

14.1

156.116

  

153.631

  

148.713

 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

14.2

2.587

  

2.251

  

2.287

 

Cursus- en examengelden

14.3

2.807

  

1.216

  

3.551

 

Werk in opdracht van derden

14.4

2.114

  

2.285

  

3.085

 

Overige baten

14.5

4.637

  

2.252

  

5.625

 

Totaal Baten

  

168.261

  

161.635

  

163.261

          

Lasten

         

Personele lasten

14.6

125.041

  

119.779

  

117.977

 

Afschrijvingen

14.7

9.527

  

10.000

  

9.452

 

Huisvestingslasten

14.8

11.157

  

10.530

  

10.559

 

Overige instellingslasten

14.9

17.076

  

19.122

  

19.535

 

Totaal Lasten

  

162.801

  

159.431

  

157.523

Saldo baten en lasten

  

5.460

  

2.204

  

5.738

Saldo financiële baten en lasten

14.10

 

-415

  

-704

  

-456

Resultaat

  

5.045

  

1.500

  

5.282

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

     

X € 1.000

 

Ref.

2020

 

2019

  

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

      

Resultaat (saldo baten en lasten excl. verkoop)

  

5.460

  

5.738

Verkoop resultaat

  

0

  

0

Aanpassingen voor:

      

Afschrijvingen

5.1 en 5.2

9.527

  

9.452

 

Mutaties voorzieningen

9

-559

  

-1.907

 
   

8.968

  

7.545

Verandering in vlottende middelen:

      

Vorderingen

6

1.421

  

288

 

Schulden

11

7.032

  

1.183

 
   

8.453

  

1.471

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

22.881

  

14.754

       

Financiële baten

14.10

250

  

286

 

Financiële lasten

14.10

665

  

742

 
   

-415

  

-456

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

  

22.466

  

14.298

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

      

Investeringen materiële vaste activa

5.2

-13.594

  

-7.900

 

Desinvesteringen materiële vaste activa

5.2

68

  

176

 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-13.526

  

-7.724

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

      

Opname langlopende lening

10

10.000

    

Overige langlopende schulden

 

97

  

-283

 

Aflossing langlopende schulden

 

-2.250

  

-1.917

 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

7.847

  

-2.200

Totale kasstroom

  

16.788

  

4.374

HET VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN IS ALS VOLGT:

   

X € 1.000

  

2020

 

2019

  

 

Stand per 1 januari

7

54.051

 

49.677

Mutatie boekjaar

7

16.788

 

4.374

Stand per 31 december

 

70.839

 

54.051