Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kernpunten van bespreking

Besproken onderwerpen en de formele besluiten

In 2020 heeft de Raad van Toezicht (RVT) zes keer vergaderd met het College van Betuur (CvB). Daarbij heeft er een extra overleg plaatsgevonden over optimalisatie van het opleidingsaanbod. In oktober 2020 heeft de ‘artikel 24-vergadering' (in het kader van de WOR) plaatsgevonden. Hierbij heeft het CvB de algemene stand van zaken in de organisatie toegelicht aan de ondernemingsraad (OR), in aanwezigheid van de RvT. In oktober heeft de RvT gesproken met de Centrale Studentenraad (CSR) over studentparticipatie en corona. Ook met de OR is er toen gesproken over de impact van corona. 

De RvT heeft in haar vergaderingen onderwerpen besproken die voortvloeien uit de statutaire taken of taken zoals bepaald in het bestuursreglement. Daarnaast zijn er ook diverse andere onderwerpen aangesneden. De voornaamste worden hier weergegeven en waar relevant is het standpunt van de RvT of haar advies opgenomen.

 • De RvT heeft de optimalisatie van het opleidingsaanbod in de regio Utrecht besproken. Na beraad werd ervoor gekozen dat vanaf studiejaar 2021-2022 de opleiding Muzikant in de regio Utrecht uitsluitend wordt aangeboden en verzorgd door MBO Utrecht. De opleiding Danser wordt uitsluitend aangeboden door ROC Midden Nederland.

 • Over incidenten en de aanpak en gevolgen van de coronapandemie voor studenten en de organisatie is de RvT tijdig en adequaat geïnformeerd.

 • Er is gesproken over de wijze waarop het CvB sturing geeft aan de organisatie. De RvT is positief over de (aan)sturingsopzet en over het beleggen van verantwoordelijkheid laag in de organisatie.

 • Met de accountant is over de jaarrekening gesproken. De accountant gaf aan dat de financiële positie er uitstekend uitziet, ook bij een doorkijk naar de komende jaren. Zij hebben tevens geconstateerd dat de impact van de coronacrisis beperkt leek.

 • Er is frequent gesproken over de impact van corona, de versnelling die dit te weeg heeft gebracht en de ontwikkelingen in de publieke en private markt wat betreft scholingsaanbod. Er is ook over gesproken welke stappen ROC Midden Nederland daarin wil zetten. De RvT volgt dit onderwerp met belangstelling en heeft het CvB geadviseerd daarbij duidelijk haar eigen positie te bepalen.

Formele besluiten

 • 12-02-2020

  • De RvT heeft (conform bestuursreglement art. 4.4) goedkeuring gegeven op de additionele huisvestingsinvesteringen ten behoeve van locatie Herculesplein in Utrecht (Sportcollege en vitaliteitsacademie) en de Disketteweg in Amersfoort.

 • 20-04-2020

  • De RvT heeft aanvullende afspraken rondom governance en daarmee (a) de werkwijze binnen de RvT en (b) tussen de RvT en het CvB vastgesteld. Hierbij is onder meer besloten tot de start van de commissie Onderwijs & Kwaliteit.

  • De RvT heeft (conform statuten art. 6.2) besloten om de planning van de Europese aanbesteding van de accountantsdiensten te veranderen. Dit heeft tot gevolg dat de ingangsdatum van de -na aanbesteding- te sluiten overeenkomst een jaar later zal zijn. Ook betekent dit dat het contract met de huidige accountant met een jaar wordt verlengd tot 1-1-2021.

  • De RvT heeft besloten (conform bestuursreglement art. 4.4) goedkeuring te geven op de additionele huisvestingsinvesteringen ten behoeve van locatie Harmonielaan in Nieuwegein.

  • De RvT heeft besloten (conform aanvullende afspraak) goedkeuring te geven op de samenwerkingsovereenkomst met OBM Midden Nederland.

 • 22-06-2020

  • De RvT heeft besloten (conform statuten art. 8.1) het strategisch huisvestingsplan 2020-2030 goed te keuren.

  • De RvT heeft besloten (conform bestuursreglement artikel 5.4) de voorgestelde portefeuilleverdeling van het CvB per 1 september 2020 goed te keuren.

  • De RvT heeft besloten (conform statuten art. 6 lid 2a/b) om Paul van Maanen na afloop van de vergadering te dechargeren als lid van het College van Bestuur en vrij te stellen van werk met ingang van 3 juli 2020 tot aan het einde van zijn benoemingstermijn (31-8-2020).

  • De RvT heeft besloten (conform statuten art. 8.1b) het geïntegreerd jaardocument 2019, inclusief de jaarrekening, van Stichting ROC Midden Nederland en de geconsolideerde jaarverslagen, inclusief de jaarrekeningen, van Holding ROC Midden Nederland contractactiviteiten B.V. 2019 en Bedrijfsopleidingen Midden Nederland B.V. 2019 goed te keuren.

 • 03-09-2020

  • De RvT heeft besloten (conform statuten art. 8.1f) het eerste recht van hypotheek door de Staat der Nederlanden (Ministerie van OCW) op een zestal registergoederen goed te keuren.

 • 29-10-2020

  • De RvT heeft (conform statuten art. 8.1b) het Auditplan 2020 vastgesteld.

 • 09-12-2020

  • De RvT heeft besloten om (conform statuten art. 6.2) de opdracht voor het leveren van accountantsdiensten na Europese aanbesteding te gunnen aan Deloitte met ingang van 01-01-2021 voor een periode van vier jaar.

  • De RvT heeft besloten (conform statuten art. 8.1a) de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2025 goed te keuren.