Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.3 Liquide middelen

   

X € 1.000

 

31/12/2020

 

31/12/2019

 

 

Banken

69.843

 

48.235

Kasmiddelen

2

 

4

Spaarrekeningen/deposito's

464

 

4.466

Totaal liquide middelen

70.309

 

52.705

De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 350.297,- vrij ter beschikking van Stichting ROC Midden Nederland.