Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële verantwoording kwaliteitsagenda

Toelichting financiële verantwoording

ROC Midden Nederland heeft ervoor gekozen om de kwaliteitsafspraken 2019-2022 (te noemen: KA), in aansluiting op de aanpak uit de periode 2015-2018, zowel financieel als inhoudelijk volledig te integreren in de strategische beleidskeuzes van de eigen instelling. Dit betekent tegelijk dat de beschikbaar gestelde financiële middelen uit de regeling feitelijk zijn toegevoegd aan het instellingsbudget dat voor de geformuleerde doelen in casu de speerpunten van de KA door onze eigen organisatie zijn geformuleerd en begroot.

Wat betekent dit concreet?

  1. Er is een meerjarenbegroting opgesteld voor de kwaliteitsafspraken zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2019-2022. Het totaal begrote budget bedroeg 92 miljoen euro. Het aangevraagde budget Kwaliteitsafspraken 2019-2022 bedroeg tweederde deel van deze begroting, zijnde 61 miljoen euro.

  2. In het overzicht is een kostenrealisatie opgenomen voor alle uitgevoerde projectactiviteiten voor de reviewperiode 2019 en 2020. In het overzicht staan de realisatiecijfers van de meerjarige brede inzet als een specificatie voor de toegekende KA-middelen 2019-2020.

  3. Voor de jaren 2021 en 2022 is een doorkijk opgenomen met de verwachte financiële inzet voor deze jaren.

Waarom is niet het gehele KA-budget dat in 2019 en 2020 is ontvangen ook ingezet in deze jaren?

In 2019 was de voornaamste reden dat projectactiviteiten uit de eerste periode 2015-2018 zowel financieel als inhoudelijk doorliepen in de nieuwe periode. Een voorbeeld: het Excellentieprogramma is steeds begroot en uitgevoerd op schooljaarbasis, waardoor er een overloop bestond tot juli 2019. De financiële doorloop is bekostigd uit resterend budget 2015-2018. Het betreft hier derhalve uitsluitend een interne boekhoudkundige toekenning en verdeling.

In 2020 heeft de coronacrisis op meerdere KA-activiteiten een zware wissel getrokken. In het bijzonder de activiteiten in het kader van internationale samenwerking en uitwisseling (onder andere in het kader van het Excellentieprogramma) zijn in maart 2020 volledig tot stilstand gekomen. Ook op andere terreinen (speerpunten) moesten activiteiten deels worden afgeschaald. Daarbij moet men denken aan fysieke samenwerking met partnerinstellingen en -bedrijven, voorlichtingsactiviteiten voor studenten op locatie en professionaliseringsactiviteiten in het kader van passend onderwijzen.

ROC Midden Nederland heeft besloten om in de uitvoeringsjaren 2021 en 2022 de Innovatieprojecten, onderdeel van de Kwaliteitsafspraken op de drie speerpunten, een extra financiële impuls te geven. Voor 2021 is, naast het begrote budget van 4 miljoen euro, nog eens (afgerond) 2,3 miljoen euro extra toegekend. De definitieve ROC Midden Nederland begroting 2022, ook voor de Kwaliteitsafspraken 2022, is nog in conceptstadium. In de doorkijk is ervan uitgegaan dat het resterende KA subsidiedeel 2019-2022, conform de aanpak in 2021, ook in 2022 als extra impuls zal worden ingezet.