Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.1 Voorzieningen groot onderhoud

Deze kostenegalisatievoorziening beoogt egalisatie van kosten voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud van onroerende zaken die over de jaren heen een onregelmatig verloop hebben.

9.2 Voorziening Jubileumrechten

Conform CAO BVE heeft het personeel van ROC Midden Nederland bij 25- en/of 40-jarig ambtelijk dienstverband recht op een jubileumgratificatie.

9.3 Voorziening wachtgeld

Met ingang van 1 juli 2005 is de instelling door gewijzigde regelgeving volledig risicodrager voor het wachtgeldrisico. Hiervoor is een voorziening getroffen.

9.4 Voorziening reorganisatie

In 2012 hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die leiden tot een herijking van de voorziening reorganisatie.

9.5 Voorziening junioren-senioren regeling

ROC Midden Nederland wil binnen de beleidscontext van strategische personeelsplanning, leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid een regeling ontwikkelen die een positieve impuls geeft aan het aantrekken en aan de organisatie binden

9.6 Voorziening langdurig zieken

De voorziening voor langdurig zieken is getroffen voor personeelsleden die geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn werkzaamheden te verrichten.

9.7 Voorziening duurzame inzetbaarheid

De 'regeling duurzame inzetbaarheid' is bedoeld om werknemers in de gelegenheid te stellen afspraken te maken die hen helpen om ook op langere termijn het werk goed, gezond en met plezier te blijven doen, om werk en privé goed te combineren.

9.8 Voorziening transitievergoeding bij tijdelijk dienstverband

Sinds juli 2015 is er een nieuwe (wettelijke) regeling voor ondernemers / werkgevers die een werknemer ontslaan. De vergoeding wordt volgens nieuwe regels vastgesteld, de zogenaamde transitievergoeding.

9.9 Voorzieningen personeel overig

De 'voorziening personeel overig' bestaat uit een verplichting die voortvoeit uit specifieke afspraken maar waarvan de omvang nog onzeker is.

9.10 Voorziening rente derivaat

De voorziening van de renteswap wordt bepaald aan de hand van de berekende marktwaarde van de renteswap. De berekende marktwaarde is bepaald door een onafhankelijke treasury expert.