Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

8. Groepsvermogen

   

X € 1.000

 

Boekwaarde 31-12-2019

Mutaties +/-

Boekwaarde 31-12-2020

 

Algemene reserve

   

Algemene reserve en resultaatbestemming

81.477

5.045

86.522

Reserve Stichting Van Beuningenfonds

530

0

530

Totaal Algemene reserve

82.007

5.045

87.052

Wettelijke reserve

   

Wettelijke reserve immateriële vaste activa

0

0

0

Totaal Wettelijke reserve

0

0

0

Totaal eigen vermogen

82.007

5.045

87.052

VERSCHILLEN IN HET EIGEN VERMOGEN EN HET RESULTAAT TUSSEN DE ENKELVOUDIGE EN GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Ultimo 2020 bestaat er een verschil tussen het geconsolideerde eigen vermogen (€ 87.052) en het enkelvoudige eigen vermogen (€ 86.522) van € 530. Dit verschil wordt veroorzaakt door het betrekken van Stichting Van Beuningenfonds in de consolidatie.

Aangezien op de enkelvoudige balans van het groepshoofd geen kapitaalbelang in een stichting tot uitdrukking kan worden gebracht, is eliminatie van een zodanig kapitaalbelang tegenover het eigen vermogen van de stichting niet mogelijk.

 

X € 1.000

 

31/12/2020

Eigen vermogen geconsolideerd

87.052

Verschil (Stichting Van Beuningenfonds)

-530

Eigen vermogen enkelvoudig

86.522

  
 

31/12/2020

Resultaat geconsolideerd

5.045

Verschil (Stichting Van Beuningenfonds)

0

Resultaat enkelvoudig

5.045