Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Trends in personele cijfers

De formatie blijft vrijwel gelijk in omvang, in de verhouding tussen medewerkers met een vast en tijdelijk dienstverband en tussen medewerkers met een voltijd- en deeltijdaanstelling.

Formatie: omvang

 

2018

2019

2020

Aantal medewerkers

1761

1763

1771

wtf

1420

1419

1434

Formatie: verhouding vast-tijdelijk dienstverband

 

2018

 

2019

 

2020

 
 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Vast

1461

83

1464

83

1442

81

Tijdelijk

293

17

299

17

329

19

Totaal

1761

100

1763

100

1771

100

Formatie: verhouding voltijd-deeltijd

 

2018

 

2019

 

2020

 
 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Voltijd

614

34,9

594

33,7

597

33,7

Deeltijd

1147

65,1

1169

66,3

1174

66,3

Totaal

1761

 

1763

 

1771

 

Samenstelling functiemix onderwijsteams

Binnen de groep docenten LB, LC, LD en instructeurs zien we een afname van het percentage instructeurs met ruim 25% en een groei van het aandeel docenten LC met ruim 10% ten opzichte van 2019.

 

2018

 

2019

 

2020

 

Functie

Fte

%

Fte

%

Fte

%

Instructeurs

69

8

59

7

44

5

LB

391

44

421

47

407

46

LC

358

40

338

38

377

42

LD

69

8

70

8

68

8

 

887

 

888

 

896

 

Percentage vrouwen - mannen 

Het percentage vrouwen (60%) ten opzichte van het percentage mannen (40%) dat werkzaam is binnen ROC Midden Nederland blijft al jaren vrijwel gelijk.

 

2018

 

2019

 

2020

 
 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Mannen

726

41

715

41

708

40

Vrouwen

1035

59

1048

59

1063

60

Totaal

1761

 

1763

 

1771

 

Aandeel vrouwen en mannen in leidinggevende functies

Het percentage mannen in een leidinggevende functie daalde met ruim 10% en het percentage vrouwen nam vrijwel evenredig toe. In aantallen zijn de verhoudingen nu precies gelijk. Uit de wtf blijkt dat meer vrouwelijke leidinggevenden een parttime functie hebben. 

 

2018

 

2019

 

2020

 
 

Man

vrouw

Man

vrouw

Man

Vrouw

aantal

53

41

52

42

44

44

% (aantal)

56

44

55

45

50

50

WTF

51

38

52

38

44

39

% (WTF)

58

42

58

42

53

47

Leeftijdsopbouw

Het percentage medewerkers onder de 35 jaar neemt opnieuw licht toe: van 19,5% naar 20,2%. De gemiddelde leeftijd blijft met 49 jaar in 2020 gelijk aan die van 2019.

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

 Leeftijd

2020

2020

2019

2019

2018

2018

<=24

22

1

28

2

24

1

25-29

149

8

142

8

125

7

30-34

186

11

172

10

171

10

35-39

157

9

148

8

124

7

40-44

138

8

147

8

144

8

45-49

184

10

180

10

184

10

50-54

235

13

218

12

232

13

55-59

294

17

322

18

337

19

60-64

345

19

348

20

365

21

>65

61

3

58

3

55

3

Totaal

1771

 

1763

 

1761

 

Lengte dienstverband

De ingezette beweging ten aanzien van verjonging en vernieuwing zet zich door in 2020 met de groei van de groep medewerkers die 0 tot 5 jaar in dienst is tot bijna 41%.

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Jaren

2020

2020

2019

2019

2018

2018

0-5

726

41

703

40

647

37

5-10

222

13

166

9

135

8

10-15

115

6

125

7

134

8

15-20

190

11

269

15

332

19

20-25

194

11

156

9

153

9

25-30

121

7

134

8

147

8

30-35

125

7

141

8

144

8

35-40

64

4

58

3

63

4

40 en meer

14

1

11

1

6

0

totaal

1771

 

1763

 

1761