Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6. Vlottende activa

     

X € 1.000

 

31/12/2020

 

31/12/2019

 

 

Vorderingen en overlopende activa

     

Deze post is als volgt te specificeren:

     

Debiteuren

1.130

  

1.900

 

Deelnemers/cursisten

447

  

264

 

Overige vorderingen

108

  

762

 

Overlopende activa

1.424

  

1.604

 

Totaal vorderingen en overlopende activa

 

3.109

  

4.530

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

     

6.1 Debiteuren

     

Debiteuren zakelijk

1.130

  

1.900

 

Debiteuren gemeenten

0

  

0

 

Totaal debiteuren

 

1.130

  

1.900

6.2 Deelnemers/cursisten

     

Deelnemers/cursisten

 

447

  

264

6.3 Overige vorderingen

     

Overige vorderingen

108

  

762

 

Totaal overige vorderingen

 

108

  

762

6.4 Overlopende activa

     

Diverse overlopende activa

1.424

  

1.604

 

Totaal overlopende activa

 

1.424

  

1.604

      

In de post debiteuren zakelijk en deelnemers is de voorziening dubieuze debiteuren gesaldeerd conform onderstaand overzicht per 31 december.

      

Voorziening voor oninbaarheid

     

De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

     

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

     

Stand per 1 januari

 

49

  

66

Onttrekking/vrijval

 

-49

  

-28

Dotatie

 

74

  

11

Stand per 31 december

 

74

  

49