Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

College van Bestuur: samenstelling, functioneren en nevenfuncties

De samenstelling van het College van Bestuur (CvB) was in 2021 als volgt:

 • Dhr. drs. H.J. Spronk, Voorzitter

 • Dhr. M.A. Labij, Lid 

 • Dhr. drs. E.P. van Maanen, Lid (tot 1 september 2020)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Voor de Stichting ROC Midden Nederland is het WNT-maximum voor het onderwijs van toepassing. Elders staat de bezoldiging vermeld.

Beoordeling functioneren College van Bestuur en realisatie doelen

In januari 2021 zijn door de werkgeverscommissie individuele personeelsgesprekken met de CvB-leden gevoerd. Ter voorbereiding hierop is bij een aantal medewerkers informatie opgehaald over het functioneren van de CvB-leden. In 2020 is hiervoor een evaluatiekader opgesteld met als focus 'strategisch leiderschap' en 'persoonlijk functioneren'. Daarbij gaat het onder meer om de bijdrage aan en het bereiken van: student-, arbeidsmarkt- en organisatiesucces, stabiele en transparante bedrijfsvoering, intern en extern leiderschap en persoonlijke opstelling. Ook op de basiscriteria is beoordeeld, deze zijn: bijdrage aan financiële continuïteit, compliance van wet- en regelgeving en positief oordeel onderwijsinspectie.  

De Raad van Toezicht (RvT) oordeelt positief over het individueel functioneren in 2020 van de twee CvB-leden, H.J. Spronk en M.A. Labij. De RvT beoordeelde het collectief functioneren van het CvB in 2020 tevens als positief. De leden van het CvB ontvangen een honorering binnen de WNT-normen.

Bezoldiging College van Bestuur

Het gezamenlijk inkomen van het CvB, vermeerderd met belaste onkostenvergoedingen en werkgeverspremie voor het pensioen, bedroeg in het verslagjaar onderstaande. De bezoldiging van het CvB blijft binnen de WNT-norm 2020.

College van Bestuur

Functie

Beloning

Voorziening betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Periode dienstverband in 2020

 

H.J. Spronk

Voorzitter

159.165

21.451

180.615

01/01/2020

31/12/2020

E.P. van Maanen

Lid

126.043

14.648

140.691

01/01/2020

31/08/2020

M.A. Labij

Lid

141.832

20.881

162.713

01/01/2020

31/12/2020

Nevenfuncties CvB

De huidige leden van het College van Bestuur hadden in 2020 de volgende nevenfuncties.

 • Dhr. drs. H.J. Spronk

  • Lid stuurgroep strategische informatievoorziening en benchmark, MBO raad

  • Lid bestuur VKBBO (Vereniging kwaliteitsbevordering bestuurders beroepsonderwijs)

  • Lid Raad van Toezicht Talent Primair

  • Lid board Human Capital Agenda, Economic Board Utrecht 

  • Lid bestuur MBOe (MBO Excellentie)

 • Dhr. M.A. Labij

  • Voorzitter bestuur Stichting Praktijkleren

  • Lid sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid, SBB