Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.5 Financiële baten en lasten                        

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op eventueel ontvangen leningen.