Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11.1 Kortlopende schulden (OCW)                

Dit betreft de aan het Ministerie van OCW terug te betalen subsidies voor Lerarenbeurs zoals opgenomen in de verantwoording subsidies OCW zonder verrekeningsclausule G1.

     

X € 1.000

    

31/12/2020

Schuld aan Ministerie van OC&W

Kenmerk

  

Lerarenbeurs 2019/2020

1006021-1 & 1012242-1 & 1019834-1

  

24

 

Zij instroom 2017

809685-1 &811869 & 865482-1

  

14

 

Totaal schulden aan Ministerie van OC&W

    

38

      
 

31/12/2020

  

31/12/2019

 

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

     

Loonheffing/Premies sociale verzekeringen

4.753

  

4.810

 

BTW

41

  

64

 

Overige

-43

  

-22

 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

 

4.752

  

4.852

      

Overlopende passiva

     

Reservering vakantietoeslag

3.750

  

3.439

 

Vakantiedagen

1.299

  

1.107

 

Ministerie van OCW geoormerkte bijdragen

7.802

  

3.697

 

Ministerie van OCW niet-geoormerkte bijdragen

9.647

  

8.674

 

Vooruitontvangen leerling gelden

333

  

548

 

Vooruitontvangen/overlopende projecten

2.052

  

1.174

 

Overige overlopende passiva

2.557

  

4.204

 

Totaal overlopende passiva

 

27.440

  

22.843