Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

17.3 Toezichthoudende topfunctionarissen

      

Bedragen X € 1

Gegevens 2020

S.P.M. de Waal

S. Ayranci

A. Brienen

E.H.J. Kok

C.M.M. Noom

A.E. Spreen

Functiegegevens

Voorzitter Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Bezoldiging

      

Bezoldiging

22.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

30.150

20.100

20.100

20.100

20.100

20.100

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

22.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

      

Functiegegevens

Voorzitter Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Aanvang en einde functievervulling in 2019

N.v.t.

N.v.t.

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/13

Bezoldiging

N.v.t.

N.v.t.

14.500

14.500

14.500

14.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

N.v.t.

N.v.t.

19.400

19.400

19.400

19.400

Totaal bezoldiging

N.v.t.

N.v.t.

14.500

14.500

14.500

14.500

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen aan topfunctionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. 

Er is in 2020 een transitievergoeding aan topfunctionarissen betaald die op grond van de wettelijke transitievergoeding art. 7:673 BW in de zin van de WNT, niet dienen te worden gerapporteerd. Er is geen WNT normering en geen openbaarmakingsplicht, wel verantwoordingsplicht (arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op initiatief van de werkgever en de berekening conform art. 7:673 lid 2 BW )

Motivering indien overschrijding

De overschrijding van E.P. van Maanen is toegestaan. Het bedraag € 6.690,88 is toerekening van een deel van het vakantiegeld aan het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft (artikel 3, lid 2 Uitvoeringsregeling WNT).