Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Continuïteit

Wij gaan voor het succes van onze studenten. Succes op school, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Bij ROC Midden Nederland is iedereen welkom. Wij leren onze studenten kennen en zorgen ervoor dat ze snel op de opleiding terechtkomen die bij hen past. We zorgen voor een omgeving waarin studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en we dagen onze studenten uit het maximale uit hun studieperiode te halen.
Vanaf de eerste dag maken studenten kennis met de beroepspraktijk en worden ze uitgedaagd om zich met levensechte praktijkopdrachten voor te bereiden op hun toekomstige werk. Of ze bereiden zich voor op een succesvolle doorstroom. De arbeidsmarkt is continu in beweging. Beroepen waar wij nu voor opleiden, zullen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan op het snijvlak van disciplines. Daarom werken we aan een flexibel portfolio om aan te kunnen sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. We werken intensief samen met de beroepspraktijk zodat praktijkleren centraal staat en we ook voor werkenden met een ontwikkelvraag een flexibel aanbod kunnen ontwikkelen.

We gaan voor succes van al onze studenten, ook voor studenten die kwetsbaar zijn en dat extra steuntje in de rug nodig hebben om een diploma te halen en een passende plek op de arbeidsmarkt te vinden. Dit vraagt van onze medewerkers dat zij zich blijven ontwikkelen, dat zij ruimte krijgen om persoonlijk leiderschap en eigenaarschap te ontwikkelen. Dit vraagt van onze organisatie dat we vitaal en wendbaar zijn en de beste docenten aan ons weten te binden. Dit doen we niet alleen, maar met partners in de regio waarmee we samenwerken aan toekomstbestendig beroepsonderwijs.

Onze financiële kengetallen zijn op orde. Het streven is om steeds zoveel mogelijk middelen naar het onderwijs te laten vloeien en scherp te zijn op overheadkosten. Bij het uitgeven van onze middelen, stellen we onszelf continu de vragen: doen we de juiste dingen (effectiviteit) en doen we die ook goed (doelmatigheid)? We hebben de afgelopen jaren bewust een beleid van sparen gevolgd om toekomstige investeringen rondom huisvesting en duurzaamheid veilig te stellen. 

Onze investeringen in huisvesting zijn nooit een doel op zich, maar altijd bedoeld om een goede ontmoetingsplek te creëren voor onze studenten. Daarnaast is het toekomstige huisvestingsbeleid mede afhankelijk van de studentengroei en het optimaliseren van het gebruik van het aantal vierkante meters. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol. In 2020, en de jaren die volgen, is er extra geld gereserveerd voor flexibel en passend onderwijs en LLO. Ook wordt er geïnvesteerd in een nieuw Leerling Management Systeem (LMS). 

In de allocatie van middelen werken we vanaf 2021 met 'een prijs per student' om de eenvoud van het model verder te bestendigen. We streven ernaar om zoveel mogelijk te sturen op personeelsbudgetten in plaats van op formatieve aantallen. Hierbij koppelen we onze middelen één-op-één aan onze strategische doelstellingen. Het doel blijft om ieder jaar een positief exploitatieresultaat te behalen. 

Ontwikkelingen in studentenaantallen

Ontwikkeling aantal studenten

De impact van de coronacrisis op de studentenaantallen in de komende jaren is momenteel nog niet duidelijk. Bij de onderstaande ramingen is uitgegaan van de meest actuele beschikbare inzichten.

Meerjarige raming studentenaantallen

De mbo-colleges laten een groei van 2,2% zien in de raming van het schooljaar 2020-2021. In het schooljaar 2021-2022 wordt echter rekening gehouden met een daling van studentenaantallen. De instroom van het aantal studenten is vanaf het schooljaar 2022-2023 en verder gelijk gehouden, vanuit het voorzichtigheidsbeginsel en gezien de relatief grote onzekerheid.
Met de geraamde daling in studentenaantallen en de verwachte demografische krimp, is de verwachting dat het relatieve aandeel van ROC Midden Nederland gelijk zal blijven.

Onderstaande tabel betreft de meervoudig gewogen studentenaantallen.

 

Aantal per teldatum 1-10*  

Aantal in begroting 2021 en meerjarenbegroting*  

2019 (schooljaar 2018-2019)  

15.001

15.001

2020 (schooljaar 2019-2020)  

15.048

15.048

2021 (schooljaar 2020-2021)  

15.373

15.373

2022 (schooljaar 2021-2022)  

 

15.137

2023 (schooljaar 2022-2023)  

 

15.137

2024 (schooljaar 2023-2024)  

 

15.137

Strategische huisvestingsplanning

De huisvesting is één van de waarborgen voor de continuïteit, de attractiviteit en het succes van ons onderwijs. Aan de hand van het Huisvestingsbeleidsplan 2016-2020 hebben we een bewust, actief en planmatig huisvestingsbeleid gevoerd. In 2020 is dat afgerond, met de terugkeer van Horeca & Toerisme College in het eigen ‘vernieuwbouwde’ pand aan de Newtonbaan 12 in Nieuwegein. Om de continuïteit te waarborgen, is in 2020 de opvolger van de huisvestingsstrategie vastgesteld: het Strategisch Huisvestingsplan 2020-2030.

De dagelijkse huisvestingspraktijk stond vanaf maart 2020 uiteraard sterk in het teken van het implementeren van de coronamaatregelen. Er werd bestickering/routering aangebracht, er werd wasgelegenheid voor de handen gerealiseerd, er werden aanpassingen gedaan aan de capaciteit van lokalen en er werd voor de juiste ventilatie gezorgd. Waar mogelijk hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren die niet gedaan kunnen worden als gebouwen ‘druk bevolkt’ zijn. Toch zijn er wat huisvestingsprojecten gerealiseerd die verder gaan dan onderhoud.

In Utrecht hebben we een Vitaliteitslab gerealiseerd in locatie Herculesplein 315 (stadion Galgenwaard). Op locatie Vondellaan 174 heeft de tweede helft van de ruimte van het laboratoriumonderwijs een update heeft gekregen. Ook de luchtbehandelingsinstallatie en een aantal toiletgroepen zijn daar onderhanden genomen. De Ondernemingsraad en de Ombudsvrouw zijn verhuisd van de Kretadreef 61 naar de Brandenburchdreef 20.

In Nieuwegein is, naast de genoemde 'vernieuwbouw' van locatie Newtonbaan 12, een start gemaakt met de bouw van een vakcentrum voor de maakindustrie op het terrein van locatie Harmonielaan 2. Ook hebben we een extra deel van huurlocatie Harmonielaan 1 in gebruik genomen, met een optie tot koop voor de toekomst.

In Amersfoort heeft een sterke focus gelegen op de komende midlife update van eigendomslocatie Disketteweg 10. Daarnaast zijn de sportruimten (fitness) en het binnenklimaat van de Campus Amersfoort verbeterd door het schoonmaken van luchtbehandelingskanalen (met name op Disketteweg 2-4). In locatie Bisschopsweg 167 zijn de toiletgroepen gemoderniseerd.

Voor onze locaties zijn aangepaste/verbeterde legionella beheersplannen ‘uitgerold’.

Duurzaamheid

Vanuit het Klimaatakkoord ligt er een verplichting om minder CO2 uit te stoten door minder energie te verbruiken en door duurzaam opgewekte energie te gebruiken. Energiebesparing en energietransitie vergen onder andere investeringen in de huisvesting. We richten ons daarbij op natuurlijke momenten: momenten van groot onderhoud en midlife updates van gebouwen en installaties. Voorop staan de zogenoemde ‘erkende maatregelen’: energiebesparende maatregelen waarvan de overheid heeft bepaald dat mag worden aangenomen dat ze in vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Arbitrair, maar wel duidelijk. De gemeente controleert ons op het nemen van deze maatregelen. Inmiddels zijn deze maatregelen voor het overgrote deel genomen. Wat rest zijn de ingrijpendere maatregelen die, vanuit de op te stellen sectorroutekaart en instellingsroutekaart, naar minder CO2-uitstoot zullen leiden. Die routekaarten hebben in 2020 echter vertraging opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Deze zullen alleen gerealiseerd worden met extra middelen vanuit het ministerie van OCW zodat de kwaliteit van het onderwijs prioriteit behoudt.

Ontwikkelingen rond contract- en derde geldstroomactiviteiten

Bedrijfsopleidingen positioneert ROC Midden Nederland in de opleidingsmarkt voor werkenden en leven lang ontwikkelen. Door de activiteiten van Bedrijfsopleidingen worden docenten, studenten/deelnemers en organisaties verrijkt qua kennis en ervaring. Dit is een maatschappelijke doelstelling van de instelling. De scope van Bedrijfsopleidingen is drieledig:

  • Het houdt zich bezig met activiteiten binnen de 1e, 2e en de 3e geldstroom;

  • Het richt zich daarbij op versterking van (strategische) relaties tussen bedrijfsleven en mbo-colleges;

  • Het legt een regionale focus op de werkveldcontacten in de regio Utrecht-Amersfoort.

Bedrijfsopleidingen is in de onderwijsteams ondergebracht bij de colleges. De teamleden worden rechtstreeks aangestuurd door de collegedirecteur. Backoffice Bedrijfsopleidingen zorgt voor alle financiële en procedurele ondersteuning en borging. De kwaliteit van de opleidingen wordt geborgd door de jaarlijkse ISO-certificering (9001-2015) die gericht is op de doelmatigheid van interne processen, in aanvulling op het Inspectietoezicht (onderwijs), en de CEDEO-certificering die gebaseerd is op de tevredenheid van opdrachtgevers.

De opleidingsmarkt bij bedrijven heeft de afgelopen jaren landelijk gezien onder druk gestaan door de economische crisis. In 2016-2017 is het aantal inschrijvingen bij Bedrijfsopleidingen desondanks gestegen en deze trend heeft zich in 2018 en 2019 voortgezet. In 2020 is het aantal studenten/deelnemers ondanks corona stabiel gebleven. Voor 2021 wordt geen significante stijging of daling voorzien.