Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht van de Raad van Toezicht

"Hoe geef je les in zo’n bizar jaar? De gebouwen van ROC Midden Nederland waren voor het grootste deel van 2020 immers alleen open voor kwetsbare studenten, praktijklessen, examens en tentamens."

Voor docenten van ROC Midden Nederland was één ding duidelijk: kwalitatief goed onderwijs geven, blijft bovenaan staan. Dan maar vanuit huis, vanachter het beeldscherm gevuld met al ‘die koppies’. Groot respect voor docenten en onderwijzend personeel. Zowel emotioneel ondersteunend als organisatorisch hebben ze alle zeilen bijgezet. Naast les vanuit huis, maakten ze afspraken met leerwerkbedrijven om studenten ervaring in de praktijk te kunnen laten opdoen binnen de beperkingen van de anderhalvemetersamenleving. Of ze besloten met studenten een teststraat te bemannen of de les in vaccineren naar voren te halen zodat studenten van de opleidingen Doktersassistente en Verpleegkunde begin 2021 gelijk hun bijdrage konden leveren aan ‘het prikken’ van de Utrechtse bevolking. Verantwoordelijkheid nemen en samen je maatschappelijke rol pakken. Samen met studenten, instellingen en Utrechtse bedrijven.

Ook bij studenten hadden de coronamaatregelen grote impact op hun leven: weinig contact met medestudenten, vraagtekens of ze op stage konden, hele dagen thuis zijn… Als Raad van Toezicht zijn we enorm trots op hen. Zij mogen dat op hun beurt ook op zichzelf zijn. Het is moeilijk om te beseffen als je er middenin zit, de films en documentaires die in de toekomst zullen verschijnen over 2020 zullen het duidelijk maken, maar deze periode is enorm karaktervormend geweest voor een hele generatie studenten. Een ervaring met harde en moeilijke kanten, maar ook een waar je bewust en onbewust veel van leert.

Na deze moeilijk periode is het tijd om vooruit te kijken. De wereld krabbelt gestaag op. Samen moeten we wennen aan ‘een nieuw normaal’ of misschien helemaal onwennig: wennen aan normaal. Normaal weer iemand ontmoeten, samen naar FC Utrecht gaan, een knuffel geven... Voor onze studenten ziet de toekomst er goed uit.  We begrijpen dat sommige branches waar ze voor opgeleid worden het moeilijk hebben gehad en het voorlopig ook nog moeilijk zullen hebben. We begrijpen de twijfel die sommige studenten daardoor hebben over een eerder gemaakte studiekeuze. Maar ik zou hen namens de Raad van Toezicht willen zeggen: ga uit van je eigen ambitie. Niemand kan voorspellen hoe de arbeidsmarkt er over pakweg 5 jaar uitziet. Jullie zijn ondernemend genoeg."

Steven de Waal, voorzitter Raad van Toezicht

Samenstelling

De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar om een scherpe dialoog te kunnen voeren, zowel met elkaar als met de bestuurder.

Van 31 december 2019 op 1 januari 2020 waren er enkele wisselingen in de RvT. Dhr. Tuijtel is gestopt en dhr. De Waal is gestart als voorzitter en mevr. Ayranci als lid van de RvT. Het gehele jaar heeft de RvT bestaan uit zes personen. Er is een apart overzicht van de leden van de RvT opgenomen, inclusief hun zittingstermijnen. 

Zelfevaluatie, deskundigheidsbevordering en onafhankelijkheid

De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren en ziet erop toe dat de benodigde competenties aanwezig zijn. De evaluatie over 2020 vond in februari 2021 plaats, waarin ondermeer is gesproken over de opvolging van RvT-leden die nu met hun tweede en tevens laatste termijn bezig zijn. 

De RvT heeft de afspraak gemaakt om bijeenkomsten van de MBO Raad voor toezichthouders en de Vereniging van Toezichthouders bij Onderwijsinstellingen en Kinderopvang (VTOI- NVTK) zoveel als mogelijk bij te wonen door tenminste een lid. Het op peil houden en waar nodig bevorderen van de deskundigheid voor de toezichthoudende taak is de verantwoordelijkheid van de individuele leden. 

De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid. De kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid, transparantie en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de toezichthouders hun taken en rollen vervullen.

Governance en ontwikkeling van toezicht

De Raad laat zich door het CvB frequent en uitgebreid informeren over relevante interne en externe ontwikkelingen. In de statuten en het bestuursreglement worden de aanstelling, taken en werkwijze van de RvT en het CvB beschreven. Daarin staat ook opgenomen welke zaken door het CvB worden voorgelegd aan de RvT. De RvT heeft ten behoeve van haar sturing een toezichtkader als leidraad voor het handelen en op een goede wijze vervullen van de rol als toezichthouder. Het toezichtkader dient in combinatie met de statuten en het bestuursreglement te worden bezien. Tevens wordt toezicht gehouden op de branchecode 'goed bestuur mbo'. In 2020 is de regeling 'vermoeden misstanden' (klokkenluidersregeling) herzien en de gedragscode vastgesteld. Hiermee wordt aan de branchecode voldaan.

Bezoldiging

De honorering van de RvT-leden is in 2019 vastgesteld op circa 75 procent van het geldende bezoldigingsmaximum volgens de Wet normering topinkomens (WNT-norm). Voor 2020 was de bezoldiging bij ROC Midden Nederland vastgesteld op €15.000,- (excl. btw) voor de leden en € 21.500,- (excl. btw) voor de voorzitter. De RvT ontvangt geen reiskostenvergoeding. De honorering voldoet aan de WNT-norm 2020.

Organisatie en commissies

De raad beschikt over een werkgeverscommissie die de gesprekken heeft met de leden van het CvB over hun functioneren. De raad kent daarnaast een financiële commissie en een commissie onderwijs en kwaliteit. De commissies adviseren de gehele RvT. Besluiten kunnen alleen in de vergadering van de RvT genomen worden. Bij de vergaderingen van de RvT en de commissies zijn naast de betreffende leden vanuit de Raad, de leden van het CvB, de bestuurssecretaris en eventueel andere medewerkers van ROC Midden Nederland aanwezig. Periodiek sluit een vertegenwoordiging van de accountant aan.