Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Organisatiestructuur en juridische structuur

Organisatiestructuur

De organisatie bestaat uit onderwijsonderdelen (colleges, Vavo, Bedrijfsopleidingen) en diensten. De 13 kleinschalige en branchegerichte collegetypes vormen samen het mbo. De colleges zijn verdeeld over Utrecht (inclusief Nieuwegein) en Amersfoort. De colleges worden aangestuurd door een collegedirecteur. Sommige directeuren sturen meerdere colleges aan, steeds binnen een regio. Op collegeniveau zijn er ook studentendeelraden. Het Vavo Lyceum is apart gepositioneerd binnen de organisatie. Zo kan het Vavo Lyceum met zijn eigen expertise en kracht slagvaardig reageren op ontwikkelingen in dit onderwijssegment. Wanneer er raakvlakken zijn met het mbo-onderwijs, wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke basis om zodoende voor beide onderdelen een wederzijds voordeel te realiseren. Met Bedrijfsopleidingen (BO) stellen we onze kennis en expertise beschikbaar voor de zakelijke en particuliere markt. Om de synergie tussen de mbo-colleges en Bedrijfsopleidingen te optimaliseren, is het organisatieonderdeel Bedrijfsopleidingen gepositioneerd bij de colleges met centrale ondersteuning. De dienstverlening wordt door de diensten zoveel mogelijk decentraal aangeboden, tenzij een specifiek situatie vraagt om een centraal aanbod. De collegedirecteur is operationeel verantwoordelijk en bepaalt de focus van de medewerkers van de ondersteunende dienst. 

Organogram ROC Midden Nederland op hoofdlijnen

Doordat we de besturing en directielaag hebben ingericht naar arbeidsmarktregio (Utrecht/Nieuwegein en Amersfoort), hebben we meer gerichte aandacht voor de regio. Zo kunnen we maximaal inspelen op arbeidsmarktbehoeften. Want actueel en relevant onderwijs begint in de regio. Daar start de samenwerking met regionale instellingen, organisaties en ondernemers. Daar geven we ons onderwijs samen met hen vorm. Om deze ambitie te verwezenlijken is er ingezet op drie pijlers: studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces.

Juridische structuur

In 2020 zijn de eerdere BV's opgeheven. De kernactiviteiten vinden binnen de Stichting ROC Midden Nederland plaats. Daarnaast is er de Stichting van Beuningenfonds. Onze eigen voorziening met als doel het financieel ondersteunen van deelnemers in aantoonbaar moeilijke omstandigheden, met name daar waar alternatieve vormen van ondersteuning niet mogelijk zijn gebleken. In verband met de invoering van de 'tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen' (hierna: de schoolkostenregeling) door het ministerie van onderwijs, wordt sinds het schooljaar 2017-2018 tijdelijk geen gebruik gemaakt van het Van Beuningenfonds. Indien de schoolkostenregeling op enig moment komt te vervallen of indien er minder middelen beschikbaar zijn vanuit deze regeling, zal in de toekomst uiteraard wel weer gebruik worden gemaakt van het Van Beuningenfonds.