Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: We zorgen ervoor dat onze collega’s Studentsucces waar kunnen maken

Medewerkers leren en ontwikkelen voortdurend 

De ROC Academie ontwikkelt en organiseert corporate programma's op het gebied van leren en ontwikkelen. In toenemende mate focust de ROC Academie zich op professionaliseringsactiviteiten die gekoppeld zijn aan de implementatie van de strategie. Dat gaat gepaard met een omslag naar minder centraal, klassikaal trainingsaanbod en meer informele vormen van leren, e-learning en blended leren. 

In 2020 heeft de nadruk gelegen op het ontwikkeltraject voor de supportteams 'Passend Onderwijzen en Passend Ondersteunen'. Ook professionalisering rond thema's als examinering, instroombeleid en onboarding van nieuwe collega’s kreeg een nieuwe impuls. Er is aandacht besteed aan leiderschap via het programma 'Dare to lead' en de managementdagen. Het werken aan persoonlijk leiderschap en verandermanagement kreeg vorm via een nieuw leertraject 'de Veranderpraktijk'. Er zijn leernetwerken georganiseerd waarin collega’s praktijkgericht van en met elkaar leren. Ook persoonlijke effectiviteit en vitaliteit kregen aandacht via passende leeractiviteiten, ook afgestemd op het werken vanuit huis.

“Ik dacht eerst: Het gaat over mijn project. Maar ik kwam erachter dat de Veranderpraktijk over mijzelf gaat. Ik heb veel over mijzelf geleerd. Dat is voor mij de meerwaarde.”

Citaat deelnemer Veranderpraktijk

Een Leven lang Ontwikkelen is niet alleen een thema voor studenten, maar ook van belang voor onze medewerkers. Het is in ieder geval een belangrijke aanleiding geweest om in het voorjaar van 2020 de Online ROC Academie te lanceren. Deze biedt onze medewerkers mogelijkheden om tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen leren en om zelf die leeractiviteiten te kiezen die zij nodig hebben voor hun eigen ontwikkeling. Naast live events biedt dit platform een online trainingsbibliotheek die steeds verder uitgebouwd wordt. Populair waren de e-learnings op het gebied van communicatieve vaardigheden en vitaliteit. Ook 'Microsoft Officeskills' werd vaak uitgekozen. Deze e-learnings kwamen juist tijdens de coronaperiode van pas om medewerkers support te bieden in het online werken vanuit huis. 

“Leuke bijeenkomst en werkvorm. Fijn om weer even stil te staan bij hoe het er nu voor staat en te brainstormen over hoe we hier in de toekomst mee om kunnen gaan.”

Citaat deelnemer leernetwerk rekenen

In totaal is er in het schooljaar 2019-2020 door 711 medewerkers deelgenomen aan een interne professionaliseringsactiviteit, variërend in omvang van 1 tot 14 dagdelen. Daarnaast is de online ROC Academie door 848 medewerkers bezocht en zijn er 360 onlinetrainingen gestart. Het totaal aantal dagdelen dat besteed wordt aan professionalisering is veel groter, omdat mensen ook in teams aan professionalisering werken en extern opleidingen volgen, zoals een PDG traject of een master.  

In totaal is in 2020 €3,6 miljoen besteed aan activiteiten op het gebied van professionele ontwikkeling. Net als in vorige jaren is 1% van de loonsom gereserveerd voor corporate programma's via de ROC Academie. Eenzelfde percentage is toegekend aan colleges en diensten voor professionele ontwikkeling van teams en individuele medewerkers. Daarnaast zijn middelen beschikbaar gesteld uit het budget 'kwaliteitsafspraken'. Denk aan middelen om startende docenten in te werken en te begeleiden.

Rond de zomer werd duidelijk dat meerdere aanvragen van docenten voor een Lerarenbeurs niet vanuit de door OC&W beschikbare subsidie bekostigd konden worden. Om deze docenten toch te kunnen laten starten met hun studie hebben we  besloten om het eerste jaar van hun opleiding zelf te bekostigen.

Sterk in je werk blijven

Het in 2019 vastgestelde werkdrukplan is in 2020 geactualiseerd, mede op basis van de uitkomsten van het preventief medisch onderzoek (pmo) en onderzoek naar de ervaringen met Covid-19. 45% Van de medewerkers heeft gebruik gemaakt van het pmo en informatie ontvangen over de eigen fysieke en medische gezondheid. Uit beide onderzoeken blijkt dat medewerkers in de colleges meer blijk geven van stressoren en ervaren werkdruk. Een nieuw inzicht was dat de medewerkers uit de diensten minder energiebronnen zoals 'afwisseling in het werk' en 'leermogelijkheden' ervaren. Eén op de vier medewerkers rapporteert klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en ongeveer 45% uit klachten over de kantooromgeving, zoals drukke werkruimtes en een onprettig klimaat. 

Naar aanleiding van de resultaten zijn acties ingezet om bijvoorbeeld de informatie over gezonde werkplekken, beeldschermwerk en thuiswerken te verbeteren.

''Naar aanleiding van het preventief medisch onderzoek heb ik mijn ogen opnieuw laten controleren en heb ik nu een computerbril waar ik gebruik van maak.''

Op intranet kunnen medewerkers de pagina 'Sterk in je (thuis-)werk' raadplegen met informatie over faciliteiten om fit en vitaal te werken. Daarnaast krijgen alle medewerkers regelmatig een nieuwsbrief met tips om zowel fysiek als mentaal gezond en duurzaam inzetbaar te blijven. Zoals een checklist voor thuiswerk en een coachingsaanbod gericht op het werken in coronatijd. Er is veel gebruik gemaakt van een financieel spreekuur door een extern bureau voor oudere medewerkers die overwegen om eerder te stoppen met werken. 

In het geactualiseerde werkdrukplan zijn de mogelijkheden voor zelfregulatie van medewerkers een belangrijk aandachtspunt. Uit veel onderzoeken blijkt dat zelfregulatie bijdraagt aan stressreductie en dus plezier in het werk. De verwachting is dat het structureel mogelijk maken van thuiswerken daaraan bij kan dragen, zonder dat de kwaliteit van het onderwijs daaronder leidt. Er wordt naar gestreefd om dit punt ook voor docenten werkbaar te maken. Het is essentieel dat leidinggevenden in gesprek blijven met hun team en individuele medewerkers over werkdruk, emotionele belasting en werkplezier, zodat zij samen steeds de best passende afspraken kunnen maken.