Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

     

X € 1.000

 

31/12/2020

 

31/12/2019

 

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

     

Deze post is als volgt te specificeren:

     

Kredietinstellingen

2.250

  

1.917

 

Ministerie van OCW (schuld)

38

  

5

 

Crediteuren

4.258

  

2.329

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

4.752

  

4.852

 

Schulden ter zake pensioenen

6

  

4

 

Overige kortlopende schulden

-26

  

-264

 

Overlopende passiva

27.440

  

22.843

 

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

 

38.718

  

31.686

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.