Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces voor mensen in een kwetsbare positie te vergroten

Conclusie

Deze belofte sluit aan bij het landelijke thema ‘jongeren in een kwetsbare positie’. Maar deze aanduiding roept geregeld vragen en misverstanden op, ook binnen onze organisatie. Gaat het om kwetsbare jongeren, waarbij de kwetsbaarheid vooral ligt in kenmerken of beperkingen van de jongere zelf? Of gaat het om een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Daarmee krijgt de aanduiding vooral een maatschappelijke of economische lading. En parallel hieraan: betreft het studenten op alle mbo-niveaus? Of alleen die niveaus of opleidingen die weinig arbeidsmarktperspectief bieden? En tenslotte: wat doen we met de ‘ouderen’ in een kwetsbare positie? 

ROC Midden Nederland wil op een brede manier invulling geven aan de definitie 'jongeren in een kwetsbare positie'. Zowel jongeren die vanwege verschillende kenmerken of achtergrond kwetsbaar zijn, als jongeren (en ouderen) die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt willen we kansen bieden met ons onderwijs. In de beloftes van Studentsucces leggen we de nadruk meer op kwetsbare jongeren die wat extra’s nodig hebben om tot studentsucces te komen. In het gedeelte Arbeidsmarktsucces bekijken we de doelgroep vanuit het perspectief van de kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De coronacrisis maakt maar weer eens duidelijk dat de definitie van deze laatste groep zeer aan verandering onderhevig is. De verwachting is dat juist de kansen voor mensen die toch al kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt door de coronacrisis nog verder afnemen.

Gewijzigde koers

Onder invloed van nieuwe inzichten, ontwikkelingen rondom niveau 2 en een Leven Lang Ontwikkelen hebben we op dit thema soms andere activiteiten uitgevoerd dan we in onze oorspronkelijke plannen hadden opgenomen. Zo hebben we begin 2020 besloten binnen Entree geen doorstroomgerichte en arbeidsmarktgerichte variant van de Entree-opleiding te ontwikkelen. In plaats daarvan hebben we ingezet op leren op de werkplek, waarbij we samen met andere partners en bedrijven werken aan het vergroten van arbeidsmarktsucces van entree-studenten. Daarnaast hebben we niet expliciet ingezet op het aangaan van samenwerkingsrelaties met grote bedrijven, maar hebben we bedrijven, instellingen en andere onderwijspartners betrokken bij onze initiatieven in de regio. De voorbeelden hiervan worden hieronder beschreven. 

Versterken van regionaal netwerk

In 2020 heeft ROC Midden Nederland geparticipeerd in diverse regionale overleggen die gericht zijn op het versterken van de mogelijkheden voor jongeren in een kwetsbare positie, zoals de 'Schoolwerktagenda' en het 'Regionaal  Afstemmingsoverleg Onderwijs-Arbeidsmarkt'. Het gaat in deze overleggen expliciet over jongeren zonder startkwalificatie, met name om leerlingen van het Praktijkonderwijs, het VSO en de Entree. Onze deelname aan deze overleggen is gericht op het realiseren van een sluitend regionaal aanbod Entree-opleidingen voor diverse doelgroepen onder het motto: ‘geen student tussen wal en schip’.  Verder dragen deze overleggen bij aan het optimaal voorbereiden van studenten op doorstroom naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt door inzet van mogelijkheden tot ondersteuning vanuit verschillende partijen. Concreet resultaat is onder meer een plan voor de periode 2020-2024 van de Schoolwerktagenda met daarin een specifiek project ‘Klaar voor werk’. In dit project is aandacht voor praktijkleren en versterking van de arbeidsmarktroute door onder andere inzet van jobhunters en jobcoaching.

Leren op de werkplek voor entree

Begin 2020 heeft ROC Midden Nederland in samenwerking met MBO Utrecht, het Wellantcollege, de gemeente Utrecht en verschillende bedrijven en instellingen een RIF-aanvraag gedaan voor het opzetten van ‘leren op de werkplek’ voor Entreestudenten in verschillende sectoren. Idee achter het project is dat Entreestudenten vaak beter leren in de praktijk, dat zij op de werkplek kunnen laten zien wat zij waard zijn en dat zij vanuit hun praktijkplek kunnen doorstromen naar een werkplek in hetzelfde bedrijf (en zo mogelijk doorstromen naar niveau 2 BBL). In september is gestart met de uitvoering van het project in de sectoren Zorg, Logistiek, Bouw en Groen. De eerste studenten zijn inmiddels begonnen met hun traject.

Re-integratietraject logistiek 

In samenwerking met het Parkmanagement, SBB, het SW-bedrijf 'Utrecht Werkt', Stimulans en diverse logistieke bedrijven op industrieterrein Lage Weide zijn we gestart met een pilot 'Praktijkverklaring voor volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt'. Het gaat hierbij om mensen die door een beperking of door persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn om een mbo-diploma te behalen, maar wel op een werkplek kunnen leren wat nodig is om te kunnen functioneren binnen een logistiek bedrijf. ROC Midden Nederland biedt hierbij extra begeleiding en verzorgt zo nodig aanvullend onderwijs. De Praktijkverklaring biedt de kandidaten een bewijs met civiele waarde op de arbeidsmarkt. Een bewijs dat zij kunnen ‘verzilveren’ wanneer zij eventueel in een later stadium een diplomagericht traject gaan volgen. Zo dragen we bij aan het stap-voor-stap versterken van de positie van deze volwassenen op de arbeidsmarkt.

Effect op stakeholders

Als we kijken naar het mogelijke effect van onze inspanningen zien we dat voor Entree het percentage 'uitstroom zonder diploma' gestaag daalt. Steeds meer Entreestudenten stromen met een diploma uit of stromen binnen ROC Midden Nederland door naar een opleiding op een hoger niveau. Dat is een mooi resultaat waar we trots op zijn. Maar het geeft slechts een beperkt beeld van het succes op de arbeidsmarkt van de brede doelgroep die we voor ogen hebben. Het meten van het succes op de arbeidsmarkt van onze (ex) studenten is echter niet eenvoudig. Harde en betrouwbare cijfers zijn niet beschikbaar. Onderzoek onder alumni kan hier gedeeltelijk inzicht in geven. Maar hiervan zijn in deze periode nog geen nieuwe cijfers beschikbaar. Dit zal een aandachtpunt zijn in de monitoring voor de komende periode. 

Rendementen entree
 

2016-2017

 

2017-2018

 

2018-2019

 

2019-2020

 

resultaat

n

%

n

%

n

%

n

%

doorstroom met diploma

92

23,0%

97

25,3%

133

30,6%

183

46,3%

doorstroom zonder diploma

67

16,8%

68

17,7%

71

16,3%

61

15,4%

uitstroom met diploma

171

42,8%

161

41,9%

169

38,9%

110

27,8%

uitstroom zonder diploma

70

17,5%

58

15,1%

62

14,3%

41

10,4%

Totaal

400

 

384

 

435

 

395