Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht over studentmedezeggenschap

In 2020 gaf ROC Midden Nederland actief vorm aan formele studentmedezeggenschap en informele studentparticipatie. Inspraak vindt plaats door het aanbrengen van een gelaagde structuur die voor studenten medezeggenschap en participatie bevordert op elk niveau binnen onze organisatie.

Formele studentparticipatie: de Centrale Studentenraad

De Centrale Studentenraad (CSR) vertegenwoordigt alle studenten van ROC Midden Nederland en zet medezeggenschap van studenten op de kaart. De CSR is officieel gesprekspartner van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. Met bovenstaande organen voert de CSR structureel overleg over studentaangelegenheden. Elk college kent een eigen Studentendeelraad, die de belangen van studenten bij het betreffende college vertegenwoordigt. De CSR bestond in 2020 uit zeven leden.

Speerpunten CSR

De CSR werkte in 2020 aan drie speerpunten: excellent (online) onderwijs, koploper worden in duurzaamheid en een inclusieve school (‘Bij ROC Midden Nederland telt iedereen’). Concrete verbeterinitiatieven die de CSR in 2020 gerealiseerd zag:

  • het plaatsen van afvalscheidingsstations (duurzaamheid);

  • het starten van een pilot genderneutrale toiletten op locatie Vondellaan (inclusiviteit);

  • het organiseren van Paarse Vrijdag (inclusiviteit);

  • uitbreiding van het aantal begeleidingsuren voor SDR-Begeleiders van 60 uur naar 80 uur per jaar;

  • structurele aandacht voorr de mentale gezondheid van studenten in coronatijd.

Externe vertegenwoordiging

De CSR is lid van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), de belangenbehartiger van MBO-studenten in Nederland. Ook is de CSR lid van Vidius, belangenbehartiger van Utrechtse studenten. De CSR neemt, namens ROC Midden Nederland, deel aan SR-030 dat Utrechtse MBO-studenten vertegenwoordigt.
De CSR was in 2020 aanwezig bij een bezoek van de minister van OC&W aan ROC Midden Nederland. Ook was de CSR present bij een bezoek van de Commissaris van de Koning aan het Horeca & Toerisme College.