Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.6 Kortlopende schulden en overlopende passiva

     

X € 1.000

 

31/12/2020

 

31/12/2019

 

 

Deze post is als volgt te specificeren:

     

Kredietinstellingen

2.250

  

1.917

 

Ministerie van OCW

38

  

5

 

Crediteuren

4.258

  

2.329

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

4.752

  

4.846

 

Schulden terzake pensioenen

6

  

3

 

Overige kortlopende schulden

-25

  

-268

 

Overlopende passiva

27.440

  

22.169

 

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

 

38.719

  

31.002

      

Belastingen en premies sociale verzekeringen

     

Loonheffing/Premies sociale verzekeringen

4.753

  

4.809

 

BTW

41

  

59

 

Overige

0

  

0

 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

 

4.794

  

4.868

      

Overlopende passiva

     

Reservering vakantietoeslag

3.750

  

3.439

 

Vakantiedagen

1.299

  

1.107

 

Ministerie van OCW geoormerkte bijdragen

7.802

  

3.697

 

Ministerie van OCW niet-geoormerkte bijdragen

9.647

  

8.674

 

Vooruitontvangen leerlinggelden

333

  

23

 

Vooruitontvangen/overlopende projecten

2.052

  

1.174

 

Overige overlopende passiva

2.557

  

4.055

 

Totaal overlopende passiva

 

27.440

  

22.169