Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.10 Financiële baten en lasten

     

X € 1.000

 

2020

 

Begroting 2019

 

2019

 

 

 

Financiële baten

250

 

0

 

286

Financiële lasten

665

 

704

 

742

Saldo financiële baten en lasten

-415

 

-704

 

-456

Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting en realisatie verwijzen we naar het bestuursverslag en de betreffende paragrafen in het jaarverslag hoofdstuk 'Bedrijfsvoering en financiën'.