Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële verantwoording programmamiddelen VSV Gemeente Utrecht 2020

Regioprogramma VSV Utrecht

In het kader van het regionaal programma Voortijdig schoolverlaten (VSV) 2017-2020 in Utrecht - RMC regio 19, heeft ROC Midden Nederland in samenwerking met regionale partners, subsidie ontvangen. In de RMC regio Utrecht werken we met de andere mbo’s, vo’s en gemeenten aan een optimale overstap van vo-mbo, zorg in en om de school en aansluiting op de arbeidsmarkt voor de jongeren in een kwetsbare positie.

De eindverantwoording van de VSV-subsidie van de gemeente Utrecht voor de jaren 2019 en 2020 vindt, conform subsidievoorwaarden uit de afgegeven beschikking, plaats vóór 1 juli 2021. Deze verantwoording bestaat uit een inhoudelijk verslag en de financiële eindafrekening die is opgenomen in het jaarverslag 2020 van ROC Midden Nederland.

De overstap en de Overstapcoach

Voor jongeren is de overstap van vmbo naar mbo soms groot en goede begeleiding en monitoring van hun loopbaanontwikkeling is essentieel. Dit programma richt zich op een goede, voorwaardelijke samenwerking tussen vo/vso en mbo en leerplicht zodat schooluitval wordt voorkomen. Door de inzet van een aantal digitale modules hebben we alle leerlingen in beeld en kunnen we interveniëren waar nodig. Voor deelnemers met een verhoogd uitvalrisico bij de overstap naar een vervolgopleiding is een extra begeleidingsmogelijkheid gecreëerd in de vorm van zogenaamde Overstapcoaches. De coaches bieden aanvullende begeleiding, zowel op school als daarbuiten. Ook in periodes dat de school niet bereikbaar is zoals tijdens schoolvakanties. In 2020 zijn de coachingstrajecten uitgevoerd conform planning.

Peersupport

In het onderwijs betekent peersupport dat jongeren op een georganiseerde wijze elkaar helpen en ondersteunen en daardoor van elkaar leren. De ouderejaars student speelt een belangrijke rol in het begeleiden en contact houden van de jongerejaars studenten/vo leerling. ROC Midden Nederland kiest ervoor om te werken aan loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, beroepspraktijkvorming, bij leren en studeren en het voorkomen van verzuim. MBO studenten begeleiden ook vo studenten bij beroepsoriëntatie en het kiezen tussen verschillende opleidingen.  Maar ze helpen ook nieuwkomers bij de overstap naar het mbo. Bij het Welzijn college is peersupport opgenomen in het curriculum en wordt verder uitgebreid.
In 2020 is het programma conform planning uitgevoerd.

Startcoaching


In het kader van de 'wet op toelatingsrecht' is elke student die voldoet aan de toelatingseisen toelaatbaar in het mbo. Door de nieuwe wet wordt het van nog groter belang dat de ondersteuningsbehoefte van studenten vanaf de start van hun schoolloopbaan in het mbo bekend is.  En dat passende begeleiding wordt gegeven vanaf het begin van het eerste jaar. Daarmee is Startcoaching (in tegenstelling tot Pluscoaching) preventief van aard. In 2020 is het programma conform planning uitgevoerd.

Plus mbo voorziening

Eén van de maatregelen binnen de regionale programma’s is de Plus mbo voorziening. Deze subsidieregeling richt zich op studenten die wel het cognitieve vermogen hebben om hun opleiding succesvol te doorlopen, maar die door allerlei (persoonlijke) omstandigheden dreigen uit te vallen. Het betreft concreet multiproblem jongeren zonder startkwalificatie en jonger dan 23 jaar. Dankzij deze middelen kunnen wij extra inzetten op tijdelijke, intensieve coaching van studenten zodat ze leren hun privésituatie te combineren met school.

Regioprogramma VSV Eem en Vallei

In de regio Eem en Vallei – RMC regio 16 - wordt het regionaal VSV programma geregisseerd door gemeente Amersfoort (de VSV contactgemeente) en ROC Midden Nederland (de VSV contactschool). In het regionaal VSV programma Eem en Vallei werken alle gemeenten en scholen voor VO en MBO samen. De contactgemeente en de contactschool vragen namens alle partners subsidie aan voor de uitvoering van het programma. Deze subsidie voor het regionale programma kent een budgetdeel dat beheerd wordt door de contactgemeente en een budgetdeel dat beheerd wordt door de contactschool.

VSV contactschool ROC Midden Nederland legt in haar jaarrapportage jaarlijks financieel verantwoording af over de besteding van haar budgetdeel in het VSV programma Eem en Vallei. In 2020 is de het regionaal VSV programma 2016-2020 Eem en Vallei afgesloten. In deze programmaperiode stonden de volgende programmalijnen centraal:

  1. Versterken Overstap en aansluiting VO-MBO;            

  2. Specifieke aanpak VSV in MBO;              

  3. Zorg in en om de school / Aanpak Verzuim / de Plusvoorziening;                             

  4. Versterken positie van Jongeren in Kwetsbare Positie (JiKP) bij overgang naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt

  5. Aanpak oude VSV en extra inzet op voorkomen nieuwe VSV door RMC.

Het regionaal VSV programma Eem en Vallei heeft in 2016-2020 weer een belangrijke bijdrage geleverd aan de goede samenwerking tussen alle regionale partners bij de Aanpak van VSV. In 2020 hebben de VSV contactgemeente Amersfoort en de VSV contactschool ROC Midden Nederland, namens alle regionale partners, weer een VSV programma opgesteld, aangevraagd en toegewezen gekregen voor de periode 2020-2024.

Financiële verantwoording

De tabel volgt hierna. Ten aanzien van de beschikking Peersupport en Startcoaching: er is een overschrijding van kosten van € 438,-. ROC Midden Nederland neemt deze extra kostenrealisatie als co-financiering voor haar rekening. Ten aanzien van de beschikking De Overstap: de overschrijding is nihil en komt door afronding van cijfers.