Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige balans per 31 december 2020

ACTIVA

     

X € 1.000

 

Ref.

31/12/2020

 

31/12/2019

  

 

Vaste Activa

      

Immateriële vaste activa

5.1

 

0

  

0

Materiële vaste activa

5.2

 

94.197

  

90.198

Financiële vaste activa

22.1

 

0

  

968

Totaal vaste activa

  

94.197

  

91.166

       

Vlottende activa

      

Vorderingen

22.2

 

3.109

  

3.694

Liquide middelen

22.3

 

70.309

  

52.705

Totaal vlottende activa

  

73.418

  

56.399

Totaal activa

  

167.615

  

147.565

PASSIVA

     

X €1.000

 

Ref.

31/12/2020

 

31/12/2019

  

 

Eigen Vermogen

22.4

 

86.522

  

81.477

       

Voorzieningen

22.5

 

11.484

  

12.043

       

Langlopende schulden

10

 

30.890

  

23.043

       

Kortlopende schulden

22.6

 

38.719

  

31.002

       

Totaal passiva

  

167.615

  

147.565

ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

     

X € 1.000

 

Ref.

Resultaat 2020

 

Resultaat 2019

  

 

Baten

      

Rijksbijdragen OCW

14.1

156.116

  

148.712

 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

14.2

2.587

  

2.287

 

Cursus- en examengelden

14.3

2.807

  

2.653

 

Werk in opdracht van derden

23.1

2.114

  

2.317

 

Overige baten

23.2

4.637

  

5.722

 
   

168.261

  

161.691

Lasten

      

Personele lasten

23.3

125.041

  

117.378

 

Afschrijvingen

14.7

9.527

  

9.452

 

Huisvestingslasten

23.4

11.157

  

10.538

 

Overige instellingslasten

23.5

17.076

  

18.570

 
   

162.801

  

155.938

Saldo baten en lasten

  

5.460

  

5.753

Saldo financiële baten en lasten

14.10

 

-415

  

-456

Resultaat

  

5.045

  

5.297

Resultaat deelnemingen

  

0

  

-15

Bijzonder resultaat

  

0

  

0

Nettoresultaat

  

5.045

  

5.282