Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.3 Personeelsbeloningen                            

Periodiek betaalbare beloningen:

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

De instelling heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 110% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Herstelplan

Volgens de wet moeten pensioenfondsen een herstelplan berekenen wanneer de beleidsdekkingsgraad te laag is. De beleidsdekkingsgraad van ABP moest eind 2020 hoger zijn dan 125,8%, maar beleidsdekkingsgraad was eind vorig jaar lager dan de vereiste dekkingsgraad. Daarom moest ABP een nieuw herstelplan berekenen. Het herstelplan is een berekening die moet voldoen aan de regels uit de Pensioenwet. De berekening is goedkeuring door de toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB). De berekening moest laten zien dat de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar vanaf eind 2020 groeit naar het vereiste niveau. Voor ABP lag dat niveau eind 2020 op 125,8%. Als dit niveau binnen 10 jaar niet wordt bereikt, moet ABP in de berekening hun beleid aanpassen om zo het vereiste niveau te kunnen halen. Bijvoorbeeld minder verhogen (indexeren) van de pensioenen. Als het vereiste niveau in de berekening van het herstelplan dan nog steeds niet binnen 10 jaar kan worden bereikt, moet ABP de pensioenen verlagen.

Vanwege de herberekening van het nieuwe herstel groeit de beleidsdekkingsgraad binnen 12 jaar vanaf eind 2020 (87,6%) naar het vereiste niveau van 125,8%. Hierdoor is een verlaging van de pensioenen in 2021 niet aan de orde. 2

In berekening is uitgegaan van het feit dat de pensioenen de komende jaren niet stijgen. Hierdoor kan het ABP voldoen aan het vereiste niveau.

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP per 31-12-2020 is 93,5%.