Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Ratio’s

Met ingang van 2016 hanteert de Inspectie van het Onderwijs nieuwe risico-indicatoren (ratio’s) voor het tijdig kunnen detecteren van financiële risico’s bij onderwijsinstellingen.

Het Ministerie van OCW heeft voor een aantal kengetallen signaleringsgrenzen bepaald: een onder- en een bovengrens met daartussen een bandbreedte waarbinnen een bestuur zich het beste kan bevinden voor een gezonde financiële positie.

In de onderstaande tabel zijn deze ratio’s opgenomen, inclusief de realisatie van ROC Midden Nederland op basis van de cijfers over 2020 en 2019.

Ratio's

  

signaleringsgrenzen

  
 

31/12/2020

ondergrens

bovengrens

31/12/2019

     

Solvabiliteit 1

52%

  

55%

Solvabiliteit 2

59%

30%

<60%

63%

Liquiditeit

1,9

0,75

1,5

1,8

Weerstandsvermogen

52%

  

50%

Rentabiliteit

3,0%

3 jaar < 0% of

 

3,3%

  

2 jaar < -5 % of

  
  

1 jaar < -10%

  

Huisvestingsratio

10,5%

 

15%

10,5%

Personele lasten tov totale lasten

77%

70%

 

75%

Solvabiliteit

Na verrekening van het resultaat bedraagt het eigen vermogen aan het einde van het verslagjaar € 87,1 miljoen. De solvabiliteit 2 (inclusief voorzieningen) is in 2020 gedaald naar een niveau van 59%. De solvabiliteit 2 ligt ruim boven de door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde ondergrens van 30%. Hiermee heeft ROC Midden Nederland een gezonde solvabiliteit.

Liquiditeit

De liquiditeit is hoger dan 2019 en bedraagt aan het eind van 2020 1,9. Op grond van de meerjarenbegroting 2021-2023 is de verwachting dat de liquiditeit de komende jaren boven de normen van de Inspectie van het Onderwijs zal blijven (2021: 1,5, 2022: 1,2, 2023: 1,2).

Daarnaast is er nog sprake van een beschikbare kredietfaciliteit van € 11 miljoen inzake schatkistbankieren die aan het einde van 2020 volledig onbenut is. ROC Midden Nederland heeft een ruim toereikende liquiditeitspositie.

Weerstandsvermogen

Aan het einde van het verslagjaar bedraagt het weerstandsvermogen van ROC Midden Nederland 52%. Het weerstandsvermogen bevindt zich ruim boven de gestelde signaleringswaarde. Het weerstandsvermogen is licht gestegen ten opzichte van 2019. Op basis van de meerjarenbegroting 2021-2023 is de verwachting dat het weerstandsvermogen ongewijzigd blijft, 52% aan het einde van 2023.

Rentabiliteit

In 2020 is de rentabiliteit met 3,0% positief. Op basis van de meerjarenbegroting 2021-2023 is de verwachting dat de rentabiliteit positief blijft. Er is toch wel een jaar (2022) negatief, maar blijft wel binnen signaleringswaarden. Wel zullen er extra uitgaven worden gedaan om de onderwijskwaliteit te versterken. Daarnaast zullen er extra uitgaven worden gedaan op het gebied van vastgoed en duurzaamheid.

Huisvestingsratio

Het huisvestingsratio wat ROC Midden Nederland de afgelopen jaar heeft gerealiseerd, blijft ruim onder de signaleringswaarde van 15% van de totale lasten. Dit wordt veroorzaakt door inkrimping van de beschikbare capaciteit in de afgelopen jaren en het gebruik maken van een flexibele schil in de huisvestingsportefeuille. Op basis van de meerjarenbegroting 2021-2023 is de verwachting dat deze ratio zal groeien naar 10,9% aan het einde van 2023.

Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig PEV

De signaleringswaarde gaat over het publieke deel van het eigen vermogen, dus exclusief privaat vermogen. Het publiek eigen vermogen komt boven de signaleringswaarde uit als het feitelijk eigen vermogen (wat is af te lezen van de balans) hoger is dan het normatief eigen vermogen (vermogen dat een onderwijsinstelling redelijkerwijs nodig heeft om bezittingen te financieren en risico’s op te vangen).

Voor onderwijsinstellingen bestaat de rekenmethode uit drie onderdelen: gebouwen + overige materiële vaste activa + risicobuffer. De signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen is dan (0,5 * aanschafwaarde gebouwen * 1,27) + (boekwaarde resterende materiële vaste activa) + (omvangafhankelijke rekenfactor * totale baten).

Op basis van de gegevens in de jaarrekening 2020 bedraagt de signaleringswaarde (het normatieve eigen vermogen) € 119,1 miljoen. Het eigen vermogen is € 87,1 miljoen waardoor de signaleringswaarde niet wordt overschreden.

Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig PEV

   

x 1.000

  

2020

 

2019

Totaal Baten

 

168.262

 

163.261

Aanschafwaarde Gebouwen

 

144.529

 

134.090

Boekwaarde Overige MVA

 

18.890

 

19.413

Publiek EV

 

87.052

 

82.007

Privaat EV

 

-

 

-

Totaal EV

 

87.052

 

82.007

     

(0,5 × (aanschafwaarde gebouwen × 1,272))

 

91.776

 

85.147

+ boekwaarde resterende materiële vaste activa

 

18.890

 

19.413

+ (0,05 * totale baten)

 

8.413

 

8.163

=normatief publiek Eigen Vermogen

 

119.079

 

112.724

werkelijk publiek Eigen Vermogen

 

87.052

 

82.007

Onder (min) /boven (plus)-matige reserve

 

-32.027

 

-30.717