Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Studentsucces

We doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn in hun studie en daarna. We heten ze welkom en zorgen ervoor dat ze zo snel mogelijk op de juiste plek komen. We zorgen voor een positief leerklimaat waarbinnen studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en we dagen ze uit het maximale uit zichzelf te halen. Dit alles in een omgeving die nauw verweven is met de beroepspraktijk. Op weg naar studentsucces doen wij drie beloftes:

  1. Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding die bij hen past;

  2. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen;

  3. Wij dagen studenten uit het maximale uit hun studieperiode te halen.

Per belofte tonen we aan hoe ver we zijn gevorderd met de resultaten die we voor ogen hadden en wat dit betekent voor onze studenten en andere belanghebbenden. Voordat we dit per belofte laten zien, kijken we eerst naar een aantal algemene indicatoren: aantal studenten, rendementen en tevredenheid van studenten. Waar dat relevant is, is de impact van Covid-19 meegenomen.

Op basis van onderstaande indicatoren zien we een voorzichtige positieve trend in het aantal studenten dat onze opleidingen met een diploma verlaat. Voor de tevredenheid van studenten is een trend niet te maken omdat het beeld diffuus is. Het stemt ons niet ontevreden. Wel zien we kansen voor verbetering. Het is op basis van de meeste cijfers nog onduidelijk wat de effecten van Covid-19 zullen zijn. Duidelijk is wel dat studenten wat extra onderwijstijd nodig zullen hebben om tot studentsucces te komen. Hier zullen we ons maximaal voor inzetten. Dit doen we met persoonlijke aandacht en extra programma’s om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen. De monitoring van de onderwijskwaliteit is op een andere manier vormgegeven dan gebruikelijk. De focus ligt op het goede gesprek in de onderwijsteams over de kwaliteit van het onderwijs. Uit de monitoring van de onderwijskwaliteit zijn een beperkt aantal risico’s naar voren gekomen waarbij passende verbeteracties zijn opgesteld.

Aantal studenten

Het aantal studenten is in 2020 licht gestegen. Deze stijging komt door de stijging in het aantal BBL-ers waarbij het beeld per sector wisselend is. Sommige sectoren zijn door de Covid-19 crisis zwaar getroffen. Dit zie je terug in de daling van het aantal BBL-ers. Andere sectoren laten juist een stijging zien in BBL-ers. Ons beleid is dat iedereen welkom is om een opleiding te volgen en dat we studenten inschrijven op het hoogst mogelijke niveau. De stijging in studenten zit zowel op niveau 2, 3 als 4. Bij Entree daarentegen daalt het aantal studenten de laatste 2 jaar.

Aantal MBO-studenten peildatum 1 oktober betreffende schooljaar
 

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal aantal studenten

16987

17630

18325

18449

18813

Ontwikkeling aantal studenten naar leerweg
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

bbl

4076

4390

4699

5327

5479

5714

bol

11838

12597

12931

12998

12970

13099

Totaal

15914

16987

17630

18325

18449

18813

Covid-19 is bij het VAVO Lyceum verantwoordelijk voor een sterke daling in het aantal leerlingen. Het niet doorgaan van het centrale examen in het voorgezet onderwijs heeft tot hogere slagingspercentages geleid. Dit heeft direct gevolgen gehad voor het aantal aanmeldingen bij het VAVO Lyceum. Meer geslaagden in het voortgezet onderwijs betekent dat minder leerlingen voor een 2de kans uitwijken naar het VAVO.

Aantal VAVO studenten peildatum 1 oktober betreffende schooljaar
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VO - VAVO

375

374

436

448

450

180

VAVO - regulier

620

553

588

577

568

402

overig

     

4

Totaal

995

927

1024

1025

1018

586

Kwaliteit van ons onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs is de basis voor studentsucces. Alles wat wij doen, is erop gericht dat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en succesvol kunnen zijn op school, een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Het behalen van een diploma is hierbij een belangrijke succesfactor.

Rendementen

In lijn met vorig schooljaar heeft de stijging van de rendementen zich in 2019-2020 verder doorgezet. De dalende trend van de voorgaande jaren is hiermee omgebogen in een stijgende lijn. Deze stijging is ook landelijk terug te zien, waarbij de stijging van ROC Midden Nederland minder sterk is dan de landelijke stijging. In 2019-2020 bleef het aantal studenten voor het eerst stabiel t.o.v. het jaar daarvoor. De druk op het rendement door de groei in aantal studenten nam hiermee af.  Dit laat echter onverlet dat we nog te veel opleidingen kennen met onvoldoende rendementen. De stijgende lijn willen we dan ook verder doorzetten zodat steeds meer studenten kunnen komen tot Studentsucces. Onze belangrijkste focus ligt hierbij op het passend onderwijzen in de klas zodat we (steeds beter) aansluiten bij de onderwijsbehoeftes van onze studenten. 

Diplomaresultaat
 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

ROC MN

72,8%

70,8%

69,7%

70,6%

71,5%

landelijk

73,1%

73,5%

71,6%

71,0%

73,4%

Jaarresultaat 
 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

ROC MN

72,6%

69,9%

69,1%

69,7%

71,3%

landelijk

72,9%

72,8%

70,8%

70,3%

73,0%

Waardering studenten mbo - JOB-monitor

De JOB-monitor een belangrijke indicator voor de tevredenheid van studenten. Voor de JOB-monitor 2020 is de vragenlijst ingrijpend gewijzigd waardoor de resultaten van deze monitor niet vergelijkbaar zijn met die van de onderzoeken tot en met 2018. Als we kijken naar het rapportcijfer dat studenten de opleiding en de school geven dan is dit gelijk aan het landelijke gemiddelde.

Rapportcijfers JOB-monitor 2020
 

ROC MN

Landelijke gemiddelde

Opleiding

6,7

6,7

School

6,6

6,5

Ook voor de scores op de andere thema’s die met de JOB-monitor gemeten worden, geldt dat deze bijna allemaal gelijk zijn aan het landelijke gemiddelde. Toch zien we in de cijfers ruimte voor verbetering. Vooral wat betreft informatie, lesmateriaal en toetsen en stagebegeleiding door school. 

Scores per thema JOB-monitor 2020
 

ROC MN

Landelijke gemiddelde

Onderwijs en begeleiding

3,3

3,3

Informatie

3,0

3,0

Omgeving, sfeer en veiligheid

3,6

3,6

Lesmateriaal en toetsen

3,1

3,1

Stage (BOL) / school

3,0

3,1

Stage (BOL) / leerbedrijf

3,8

3,8

Werkplek (BBL) / school

3,4

3,4

Werkplek (BBL) / leerbedrijf

4,0

4,0

VAVO

Het certificaatrendement is bij het VAVO lyceum al sinds enige jaren stabiel. De stijging in 2019-2020 komt door het schrappen van het centraal eindexamen vanwege Covid-19.

Certificaatrendement VAVO Lyceum

opleiding

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

HAVO

74,7%

78,6%

72,4%

77,3%

79,5%

VMBO

71,4%

76,8%

73,1%

75,2%

79,8%

VWO

77,5%

79,9%

78,1%

78,5%

84,3%

Tot 2020 werd jaarlijks bij het VAVO Lyceum een eigen tevredenheidsonderzoek onder leerlingen uitgevoerd. In 2020 heeft het VAVO Lyceum voor het eerst meegedaan aan het landelijke VAVO tevredenheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door Kwaliteitsscholen. Belangrijkste drijfveer was een beter beeld te krijgen hoe de tevredenheid van de leerlingen van het VAVO Lyceum zich verhoudt tot die van andere VAVO’s. Qua rendement scoort het VAVO Lyceum immers landelijk gezien al goed.

Uit het landelijke tevredenheidsonderzoek blijkt dat het VAVO Lyceum op alle onderwerpen onder het landelijk gemiddelde scoort. Met name over de thema’s Studiebegeleiding en Keuze- / loopbaanbegeleiding zijn leerlingen van het VAVO Lyceum vergeleken met landelijk duidelijk minder tevreden.

Net zoals de JOB-Monitor wordt dit onderzoek om de 2 jaar uitgevoerd. Aangezien het VAVO Lyceum voor het eerst aan dit onderzoek heeft meegedaan, beschouwt het VAVO Lyceum deze meting als nulmeting en is het in die zin het startpunt voor verbetering.

Tevredenheidsonderzoek VAVO 2020
 

VAVO Lyceum

landelijk gemiddelde

Informatievoorziening

6,8

7,1

Lessen/programma

6,9

7,1

Docentenwaardering vavo

6,8

6,9

Lesmateriaal vavo

7,2

7,4

Examens / toetsen

8,0

8,1

Studiebegeleiding vavo

5,8

6,2

Keuze- / loopbaanbegeleiding

6,0

6,5

Faciliteiten vavo

6,7

6,9

Organisatie vavo

6,6

6,9

Veiligheid / omgeving

7,0

7,4

Rapportcijfer

6,6

6,8